1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนข่าวประชาสัมพันธ์
แนวทางการปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง
 
สรุปงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ปี พ.ศ.2559
- สรุปงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ปี พ.ศ.2559 กระทรวง ศึกษาธิการ ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ - สรุปรายการที่ได้รับจัดสรรตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ : สิ่งก่อสร้าง (จ้างเหมา) กระทรวง ศึกษาธิการ ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การปฏิบัติงานด้านพัสดุให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร"
กองงานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กำหนดจัดโครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่พัสดุ มจพ. ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม Conference Room อาคาร TGGS และโรงแรมริเวอร์แคว วิลเลจ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 12-05-2016
รายการค่าใช้สอยตามข้อ 12 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 หมวดที่ 2 ค่าใช้สอย ข้อ 12 กำหนดรายการในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายไว้ โดยให้ค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิก หรือการจัดซื้อหนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในราชการโดยส่วนรวม เป็นหมวดค่าใช้สอย 14-11-2014


ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
13-02-2561ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์เพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอนวิชาฝึกปฏิบัติการสอน ..
09-02-2561ประแผนจัดซื้อจัดจ้าง ค่าเขียนแบบ โครงการปรับปรุง ชั้น 7 สำนักหอสมุดกลาง มจพ. พื้นที่ 65 ..
08-02-2561ประกาศราคากลาง โครงการค่าเขียนแบบ โครงการปรับปรุง สานักหอสมุดกลาง ชั้น 7 พื้นที่ ทั้งหม ..
10-10-2560ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (คณะบริหารธุรกิจ)
02-02-2561ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกส ..
31-01-2561จ้างเหมาปรับปรุงห้องวิจัยและพัฒนาการขับเคลื่อนมอเตอร์ จำนวน 1 งาน
09-01-2561ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับห้องเ ..
09-01-2561ประกาศเผยแพร่แผนก่อสร้างต่อเติมอาคาร81-82 คณะวิศวกรรมศาสตร์
23-11-2560จ้างปรับปรุงพื้นที่ ชั้น ๒-๓ อาคาร ๘๑ จำนวน ๑ งาน
02-11-2560เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครุภัณฑ์ระบบเสียงห้องประชุ ..
02-11-2560เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครุภัณฑ์ห้องประชุมและสัมมน ..
30-10-2560ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 3 รายการ
30-10-2560ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยีระบบรถไฟฟ้า ระบบรางและระบบโร ..
30-10-2560ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดฝึกปฏิบัติการเครื่องกล 3 รายการ
30-10-2560ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมยานยนต์
30-10-2560ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดฝึกปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมอัตโนมัติรองรับเทคโ ..
30-10-2560ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ 3 รายการ
30-10-2560ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบเครือข่ายอาคารปฏิบัติการรวมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโ ..
30-10-2560ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบกล้องวงจรปิด พร้อมระบบควบคุมและสำรองไฟ
30-10-2560ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบบำบัดเคมี น้ำมันและน้ำหล่อเย็น
30-10-2560ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครนยกของ
30-10-2560ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่ออัตโนมัติและวง ..
02-11-2560ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องบำบัดน้ำเสียโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์(ต้นแบบ) จำนวน 3 ระบบ
02-11-2560ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระบบสร้างสื่อ 3 มิติเสมือนจ ..
02-11-2560ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครุภัณฑ์เพื่อฝึกทักษะการเรี ..
27-10-2560จ้างปรับปรุงผนัง รอยรั่ว และกรอบหน้าต่าง อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิริน ..
18-10-2560ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาขนาดกำล ..
17-10-2560จ้างปรับปรุงพื้นที่ ชั้น ๒-๓ อาคาร ๘๑ จำนวน 1 งาน
19-10-2560แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมและสัมมนาทางวิชา ..
18-10-2560ประกาศแผนจัดจ้างโครงการปรับปรุงห้องเรียน 1006 และ1008 จำนวน 1 งาน
17-10-2560ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561
17-10-2560ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้ ..
21-09-2560ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างอาคารบริการสาธารณูปโภคกลาง
25-09-2560ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงศูนย์นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 2 รายการ
17-10-2560ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง (ค่าเช่าโปรแกรม)
16-10-2560ประกาศแผนจัดซื้อรายการชุดปฏิกรณ์การสังเคราะห์พอลิเมอร์ จำนวน 1 ชุด
16-10-2560ประกาศแผนจัดซื้อรายการ เครื่อง Gel Permeation Chomatography (GPC) จำนวน 1 ชุด
16-10-2560ประกาศแผนจัดซื้อรายการตู้อบสูญญากาศ จำนวน 1 เครื่อง
16-10-2560ประกาศแผนจัดซื้อรายการชุดเครื่องระเหยตัวทำละลายสุญญากาศ จำนวน 1 ชุด
16-10-2560ประกาศแผนจัดซื้อรายการชุดเครื่อง UV-Vis สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ จำนวน 1 ชุด
12-10-2560ประกาศแผนจัดซื้อ เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี
12-10-2560ประกาศแผนจัดซื้อ เครื่องทดสอบความหนืดมูนนี่
27-09-2560ครุภัณฑ์ห้องระบบปฏิบัติการธุรกิจ จำนวน 1 ห้อง
11-10-2560ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเครื่องปรับอากาศชนิด Variable speed Inverter จำนวน 665 ชุด พร้อม ..
25-09-2560ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการประมวลผลสัญญาณ จำนวน 1 งาน
02-10-2560ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงห้องเรียนรวม 1106-1108 จำนวน 1 งาน
06-10-2560ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างตู้ปลอดเชื้อ Biological Safety Cabinet Class II ขนาด 1.50 ม. จำน ..
10-10-2560ประกาศแผนการจัดจ้างปรับปรุงอาคารคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
05-10-2560แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารโรงอาหารกลาง มจ ..
05-10-2560แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารโรงอาหารกลาง
21-09-2560แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้างปรับปรุงศูนย์วิจัยภายในอาคารศูนย์วิจั ..
06-10-2560ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 มจพ. วิทยาเขตระยอง
25-09-2560ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงห้องพักอาจารย์และสำนักงานภาควิชาสถิติประยุกต์ ..
22-09-2560ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักหอสมุดกลาง
07-09-2560ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงอาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน ..
13-09-2560แผนจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
13-09-2560แผนจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
13-09-2560แผนดูแลโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra จำนวน 1 ระบบ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
15-02-2561ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสร้างสื่อ 3 มิติเสมือนจริง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวด ..
14-02-2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ.วิทยาเขตปราจี ..
13-02-2561เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงหลังคาคลุมพื้นที่จัดกิจกรรมด้านวิชาการลานสวนปาล ..
13-02-2561ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอนวิชาฝึกปฏิบัติการสอน จำนวน 1 ชุด ..
22-01-2561เรื่อง จ้างออกแบบอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีขั้นสูง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
23-01-2561เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบบำบัดเคมี น้ำมันและน้ำหล่อเย็น จำนวน 1 ระบบ
22-01-2561ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องทดสอบความหนืดมูนนี่ จำนวน 1 เครื่อง
17-01-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหุ่นยนต์อุตสาหกรรมแบบ 6 DOF ระบบ Force Control Robot Grippe ..
18-12-2560เรื่อง การจัดจ้างผู้ควบคุมงานปรับปรุงศูนย์นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 2 รายการ จำนวน 1 งาน
15-12-2560เรื่อง การจัดจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารบริการสาธารณูปโภคกลาง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
18-12-2560เรื่อง
27-11-2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ออกแบบควบคุมแบบทันเวลา จำนวน 1 ชุด
07-12-2560เรื่อง ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง
13-11-2560ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ชุดฝึกปฏิบัติการเครื่องกล 3 รายการ
13-11-2560ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมยานยนต์ จำนวน 1 ระบบ
13-11-2560ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เครนยกของ จำนวน 1 ตัว
07-11-2560เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเสียงห้องประชุมและสัมมนาทางวิชาการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธ ..
06-11-2560ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด พร้อมระบบควบคุมและสำรองไฟ
06-11-2560ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายอาคารปฏิบัติการรวมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
06-11-2560ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า 3 รายการ
09-11-2560ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ระบบกล้องวงจรปิด พร้อมระบบควบคุมและสำรองไฟ (ครั้งที่ 2 )
09-11-2560ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ระบบเครือข่ายอาคารปฏิบัติการรวมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ครั้งท ..
08-11-2560ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 3 รายการ (ครั้งที่ 2)
08-11-2560ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ชุดฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยีระบบรถไฟฟ้า ระบบรางและระบบโรงงานดิจิตัล
07-11-2560ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ชุดฝึกปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมอัตโนมัติรองรับเทคโนโลยีหุ่นยนต ..
07-11-2560ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ 3 รายการ
08-11-2560เรื่อง การจัดจ้างออกแบบงานปรับปรุงอาคารฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับอุตสาหก ..
02-11-2560เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบริการสาธารณูปโภคกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
02-11-2560เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงศูนย์นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต 2 รายการด้วยวิธีการทางอิเล็ ..
01-11-2560ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 3 รายการ
01-11-2560ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ระบบเครือข่ายอาคารปฏิบัติการรวมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
01-11-2560ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ระบบกล้องวงจรปิด พร้อมระบบควบคุมและสำรองไฟ
19-10-2560เรื่อง การจัดจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารโรงอาหารกลาง มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี โดยวิธีประกา ..
19-10-2560เรื่อง การจัดจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารโรงอาหารกลาง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
12-09-2560ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องทำความสะอาด มจพ.วิทยาเขตระยอง ประจำปี 61
29-08-2560ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดผ่าดูการทำงานภายในเครื่องยนต์กังหันก๊ ..
22-08-2560ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการและสำนักงาน 61
22-08-2560เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน
22-08-2560เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารโรงอาหารกลางด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22-08-2560เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารกลาง มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
15-08-2560เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 40 ปี มจพ. งานบริการสุขภาพ อาคารยิมเนเซียม แล ..
07-08-2560ประกาศราคากลาง เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง
10-08-2560ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ รายการ เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสม ..
31-07-2560เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ จำนวน 1 ชุด
27-07-2560เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ 8 รายการ จำนวน 1 ชุด
27-07-2560เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องเสียงในห้องเรียนรวมขนาด 40 คน จำนวน 21 ชุด
26-07-2560เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องระบบปฏิบัติการการท่องเที่ยวและโรงแรม จำนวน 1 ห้อง
26-07-2560เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ
20-07-2560เรื่อง สอบราคาจ้างงานก่อสร้างศาลากลางน้ำ มจพ.วิทยาเขตระยอง จำนวน 1 งาน
20-07-2560เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างฐานเสาธงชาติ มจพ.วิทยาเขตระยอง จำนวน 1 งาน
18-07-2560เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องประชุมพวงคราม 2 จำนวน 1 ห้อง
18-07-2560เรื่อง จัดซื้อรายการครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน B4-20 จำนวน 1 ชุด
20-07-2560เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารอเนกประสงค์และอาคารนวมินทรราชินี
09-05-2560สอบราคาจ้างก่อสร้างป้ายชื่อ
30-03-2560เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วด้านหน้าศูนย์การเรียนนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จำนวน 1 ง
13-03-2560เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถบริเวณรอบอาคารสหวิทยาการ มจพ. วิทยาเขตระยอง
07-03-2560ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร ณ มหาวิทยาลัย ..
22-12-2559เรื่อง การจัดจ้างที่ปรึกษาออกแบบอาคารวิทยาศาสตร์การกีฬาและหอประชุมอเนกประสงค์ โดยใช้วิธ ..
27-12-2559สอบราคาซท้อครุภัณฑ์รายการ รถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
21-12-2559เรื่อง การจัดจ้างที่ปรึกษาออกแบบอาคารวิทยาศาสตร์การกีฬาและหอประชุมอเนกประสงค์ โดยวิธีคั ..
11-11-2559ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี 3 จำนวน 1 ห้อง
03-10-2016ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี 2 จำนวน 5รายการ
04-10-2016ราคากลาง เครื่องควบคุมอุณหภูมิน้ำเพื่อการขึ้นรูปวัสดุสังเคราะห์และจากธรรมชาติ จำนวน 1 เ ..
04-08-2016เรื่อง ประกวดราคคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารอเนกประส ..
05-08-2016งานจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
05-08-2016งานจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
05-08-2016งานจ้างเหมาดูแลรักษาและทำความสะอาด มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
ประกาศราคากลาง
15-02-2561ประกาศราคากลาง โครงการวิจัยเรื่อง พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ..
15-02-2561ประกาศราคากลางระบบสร้างสื่อ3 มิติเสมือนจริง จำนวน 1 ชุด
13-02-2561ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์เพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอนวิชาฝึกปฏิบัติการสอน จ ..
16-02-2561ประกาศราคากลาง ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ จำนวน 1 ชุด
13-02-2561ประกาศราคากลาง ชุดฝึกระบบไฟฟ้ารถยนต์
13-02-2561ประกาศราคากลาง ลิฟต์ยกรถ ขนาดไม่ต่ำกว่า 4 ตัน คานบน
08-02-2561ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และวารสารภาษาต่างประเทศ จานวน 1 ชุด
08-02-2561ประกาศราคากลาง งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและอินเตอร์เน็ตสำหรับห้องเรียน
08-02-2561ประกาศราคากลาง ชุดมัลติมีเดียห้องเรียนพร้อมติดตั้ง
08-02-2561ประกาศราคากลาง วัสดุปรับปรุงห้องเรียน จำนวน 4 รายการ
05-02-2561ประกาศราคากลางรายการ เครื่องเขย่าแบบอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมมิ
05-02-2561ประกาศราคากลางเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง จำนวน 1 เครื่อง
11-12-2560ประกาศราคากลาง เครื่องเชื่อมติก
31-01-2561ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงห้องวิจัยและพัฒนาการขับเคลื่อนมอเตอร์ จำนวน 1 งาน
15-01-2561ประกาศราคากลางจัดซื้อออสซิสโลสโคป จำนวน 20 เครื่อง ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
11-01-2561ประกาศราคากลาง ชุดอุปกรณ์ Wi-Fi จำนวน 10 ชุด
11-01-2561ประกาศราคากลาง ชุดอุปกรณ์ (Smart Pole + CCTV) 100 ชุด
11-01-2561ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรม 4.0 รวม 2 รายการ จำนวน 1 ชุด
11-01-2561ประกาศราคากลาง จ้างงานพัฒนาระบบซอฟต์แวร์และฐานข้อมูล
11-01-2561ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์เครื่องแม่ข่ายแบบคลาวด์ จำนวน 4 เครื่อง
21-12-2560ประกาศราคากลาง เครื่องบำบัดน้ำเสียโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (ต้นแบบ)
08-01-2561ประกาศราคากลาง เครื่องทดสอบความหนืดมูนนี่
08-01-2561ประกาศราคากลาง เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี (GC-MS)
08-01-2561โครงการจัดจ้างฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 1 ชุด (จานวน 2 ฐาน)
08-01-2561โครงการจัดจ้างฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 1 ชุด (จานวน 6 ฐาน)
08-12-2560ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
22-12-2560ประกาศราคากลาง จ้างเหมาดูแลรักษาและทำความสะอาดอาคารคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ..
11-12-2560ราคาลางครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนบรรยายชั้น 5 จำนวน 9 ห้อง จำนวน 1 ชุด
08-12-2560ราคากลางจ้างเหมาขนย้ายครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการพร้อมติดตั้ง
17-11-2560ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์ออกแบบระบบควบคุมแบบทันเวลา จำนวน 1 ชุด
07-11-2560ประกาศราคากลาง ครุภัณภัณฑ์ระบบเสียงห้องประชุมและสัมมนาทางวิชาการ จำนวน 1 ชุด
30-10-2560ประกาศราคากลาง ระบบเครือข่ายอาคารปฏิบัติการรวมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
30-10-2560ประกาศราคากลาง ระบบกล้องวงจรปิด พร้อมระบบควบคุมและสำรองไฟ
06-11-2560ประกาศราคากลาง จ้างเหมาดูแลรักษาและทำความสะอาดอาคารคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ..
30-10-2560ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 3 รายการ
30-10-2560ประกาศราคากลาง ชุดฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยีระบบรถไฟฟ้า ระบบรางและระบบโรงงานดิจิตัล
30-10-2560ประกาศราคากลาง ชุดฝึกปฏิบัติการเครื่องกล 3 รายการ
30-10-2560ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมยานยนต์
30-10-2560ประกาศราคากลาง ชุดฝึกปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมอัตโนมัติรองรับเทคโนโลยีหุ่นยนต์Indust ..
30-10-2560ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ 3 รายการ
30-10-2560ประกาศราคากลาง ระบบบำบัดเคมี น้ำมันและน้ำหล่อเย็น
30-10-2560ประกาศราคารกลาง เครนยกของ
03-04-2560ประกาศ โครงการขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์ เครื่องฉาย LCD Projector
03-11-2559ครุภัณฑ์ประกองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี3 จำนวน 4 รายการ
23-09-2016ราคากลางครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ
16-09-2016ประกาศราคากลางห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี
04-10-2016ราคากลางครุภัณฑ์ เครื่องขึ้นรูปแบบกดอัด จำนวน 1 เครื่อง
27-09-2016ราคากลางครุภัณฑ์เพื่อการออกแบบและวิศวกรรมเพื่อการผลิต
22-09-2016ราคากลางครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนบรรยาย
16-09-2016ราคากลางครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี
02-08-2016ราคากลาง ซื้อโต๊ะ เก้าอี้ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
01-06-2016งานก่อสร้างโรงจอดรถยนต์อาคารบริหาร และโรงจอดรถจักรยานยนต์อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร
15-03-2016ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ โครงการพัฒนา(จัดตั้ง)ศูนย์การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านว ..
24-12-2015ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนบรรยาย 9 ห้อง จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)
14-12-2015ราคากลางค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิชาการและห้องคณบดี
15-12-2015ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนบรรยาย 9 ห้อง จำนวน 1 งาน
14-12-2015ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนบรรยายรวม 1 ห้อง จำนวน 1 งาน
19-11-2015ประกาศราคากลาง งานซื้อครุภัณฑ์รถตู้โดยสาร จำนวน 1 คัน
29-10-2015ประกาศราคากลาง ชุดเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนและงานบริการวิชาการ จำนวน 3 รายการ
29-10-2015ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอนระบบควบคุมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นพื้นฐานถึ ..
29-10-2015ประกาศกลาง ชุดเครื่องมือวัดและเครื่องมือกำเนิดสัญญาณในการประลองพื้นฐาน จำนวน 2 รายการ
15-09-2015จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
16-09-2015ประกาศราคากลางจ้างทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและอาคารปฎิบัติการและประลองรวม ..
14-09-2015งานปรับปรุงห้องเรียนคณะครุศาสตร์อุตตสาหกรรม จำนวน 9 ห้อง
11-09-2015ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดกระบวนการแปรรูปอาหาร
11-09-2015ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี จำนวน 1 ชุด
09-09-2015ประกาศราคากลาง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการทางวิชาการ
07-09-2015ประกาศราคากลางสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดทดสอบกำลังอัดของดินแบบใช้แรงอัด 3 แกน จำนวน ..
07-08-2015ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและอาคารปฏิบัติการและปร ..
13-07-2015จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
13-07-2015งานจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
13-07-2015จ้างเหมาดูแลรักษาและทำความสะอาด มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
02-07-2015ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 ชุด โดยวิธีสอบราคา
26-06-2015ประกาศ มจพ. เรื่อง งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานปรับปรุงสายไฟฟ้าแรงสูงใต้ดิน จำนวน 1 งาน
23-06-2015ประกาศราคากลาง งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานปรับปรุงการจราจรและภูมิทัศน์ของมหาลัย จำนวน 1 งาน
19-03-2015ประกาศราคากลาง เครื่อง LCD Projector
10-03-2015ประกาศราคากลาง ปรับปรุงสนามฟุตบอล มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
09-03-2015ประกาศราคากลาง จัดหาเครื่องจักรสำหรับใช้ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
09-03-2015ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 48,000 BTU พร้อมติดตั้ง
05-03-2015ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์รายการลิฟต์โดยสาร ขนาดน้ำหนักบรรทุก 1,600 กิโลกรัม
05-03-2015ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์สำหรับหอพักนักศึกษา มจพ.วิทยาเขตระยอง
ประกาศร่าง TOR
08-02-2561ประกาศ TOR ชุดมัลติมีเดียห้องเรียนพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 ชุด
08-02-2561ประกาศ TOR งานติตดั้งระบบไฟฟ้าและอินเตอร์เน็ตสำหรับห้องเรียน จำนวน1 งาน
08-02-2561ประกาศ TOR วัสดุปรับปรุงห้องเรียน จำนวน 4 รายการ
11-01-2561ประกาศ TOR งานพัฒนาระบบซอฟต์แวร์และฐานข้อมูล
11-01-2561ประกาศ TOR ระบบเสาไฟอัจฉริยะ ชุดอุปกรณ์ (Smart Pole + CCTV)
07-11-2560ประกาศ TOR ครุภัณฑ์ระบบเสียงห้องประชุมและสัมมนาทางวิชาการ
07-11-2560ประกาศ TOR ระบบเครือข่ายอาคารปฏิบัติการรวมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ครั้งที่ 2 )
07-11-2560ประกาศ TOR ระบบกล้องวงจรปิด พร้อมระบบควบคุมและสำรองไฟ (ครั้งที่ 2)
07-11-2560ประกาศ TOR ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 3 รายการ (ครั้งที่ 2 )
07-11-2560ประกาศ TOR ชุดฝึกปฏิบัติการเครื่องกล 3 รายการ (ครั้งที่ 2 )
07-11-2560ประกาศ TOR ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมยานยนต์ (ครั้งที่ 2 )
07-11-2560ประกาศ TOR เครนยกของ (ครั้งที่ 2)
30-10-2560ประกาศ TOR ระบบเครือข่ายอาคารปฏิบัติการรวมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
30-10-2560ประกาศ TOR ระบบกล้องวงจรปิด พร้อมระบบควบคุมและสำรองไฟ
30-10-2560ประกาศ TOR ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 3 รายการ
30-10-2560ประกาศ TOR ชุดฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยีระบบรถไฟฟ้า ระบบรางและระบบโรงงานดิจิตัล
30-10-2560ประกาศ TOR ชุดฝึกปฏิบัติการเครื่องกล 3 รายการ
30-10-2560ประกาศ TOR ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมยานยนต์
30-10-2560ประกาศ TOR ชุดฝึกปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมอัตโนมัติรองรับเทคโนโลยีหุ่นยนต์Industry4.0
30-10-2560ประกาศ TOR ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ 3 รายการ
30-10-2560ประกาศ TOR ระบบบำบัดเคมี น้ำมันและน้ำหล่อเย็น
30-10-2560ประกาศ TOR เครนยกของ