1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนข่าวประชาสัมพันธ์
แนวทางการปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง
 
สรุปงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ปี พ.ศ.2559
- สรุปงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ปี พ.ศ.2559 กระทรวง ศึกษาธิการ ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ - สรุปรายการที่ได้รับจัดสรรตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ : สิ่งก่อสร้าง (จ้างเหมา) กระทรวง ศึกษาธิการ ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การปฏิบัติงานด้านพัสดุให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร"
กองงานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กำหนดจัดโครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่พัสดุ มจพ. ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม Conference Room อาคาร TGGS และโรงแรมริเวอร์แคว วิลเลจ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 12-05-2016
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเสริมสร้างประสิทธิภาพนักพัสดุมือใหม่ เพื่อก้าวสู่มืออาชีพ"
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเสริมสร้างประสิทธิภาพนักพัสดุมือใหม่ เพื่อก้าวสู่มืออาชีพ" ในวันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2559 ณ ห้องทานตะวัน โรงแรมคิงปาร์คเอเวนิว กทม. หากประสงค์จะส่งเจ้าหน้าที่สังกัดเข้าร่วมสัมมนา กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมสัมมนาให้ครบถ้วน ส่งมายังศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทร 02-649-5000 ต่อ 11029 ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2559 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ ดาวน์โหลดเอกสาร > ด้านโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานพัสดุ > โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเสริมสร้างประสิทธิภาพนักพัสดุมือใหม่ เพื่อก้าวสู่มืออาชีพ" 05-04-2016
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานพัสดุ หลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ EGP และลดความเสี่ยง"
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการงานพัสดุ หลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ EGP และลดความเสี่ยง" ในวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ หากประสงค์จะส่งเจ้าหน้าที่สังกัดเข้ารับการฝึกอบรม โดยกรอกแบบแจ้งรายชื่อ ส่งมายังกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทางโทรสารหมายเลข 02-1601254 ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ ดาวน์โหลดเอกสาร > ด้านโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานพัสดุ > โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานพัสดุ หลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ EGP และลดความเสี่ยง" 07-04-2016
โครงการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K" รุ่นที่ 19
สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย (Yotathai Training) กำหนดจัดโครงการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K" ในวันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี หากประสงค์จะส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม โปรดส่งใบสมัครและชำระเงินค่าลงทะเบียน ตามรายละเอียดดังเอกสารแนบและสอบถามเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ โทร 081-328-2788 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ ดาวน์โหลดเอกสาร > ด้านโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานพัสดุ > โครงการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K" รุ่นที่ 19 11-04-2016
รายการค่าใช้สอยตามข้อ 12 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 หมวดที่ 2 ค่าใช้สอย ข้อ 12 กำหนดรายการในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายไว้ โดยให้ค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิก หรือการจัดซื้อหนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในราชการโดยส่วนรวม เป็นหมวดค่าใช้สอย 14-11-2014
โครงการอบรมหลักสูตร "หลักกการและแนวทางปฏิบัติตามระเบียบพัสดุภาครัฐ"
กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการงานพัสดุ หลักสูตร "หลักการและแนวทางปฏิบัติตามระเบียบพัสดุภาครัฐ" ในวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 21-10-2014
โครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่พัสดุ มจพ.
กองงานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กำหนดจัดโครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่พัสดุ มจพ. ประจำปีงบประมาณ 2558 ในวันที่ 12 - 14 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม Conference Room อาคาร TGGS และโรงแรมหินน้ำทรายสวย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 26-02-2015


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
12-09-2560ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องทำความสะอาด มจพ.วิทยาเขตระยอง ประจำปี 61
29-08-2560ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดผ่าดูการทำงานภายในเครื่องยนต์กังหันก๊ ..
22-08-2560ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการและสำนักงาน 61
22-08-2560เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน
22-08-2560เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารโรงอาหารกลางด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22-08-2560เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารกลาง มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
15-08-2560เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 40 ปี มจพ. งานบริการสุขภาพ อาคารยิมเนเซียม แล ..
07-08-2560ประกาศราคากลาง เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง
10-08-2560ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ รายการ เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสม ..
31-07-2560เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ จำนวน 1 ชุด
27-07-2560เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ 8 รายการ จำนวน 1 ชุด
27-07-2560เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องเสียงในห้องเรียนรวมขนาด 40 คน จำนวน 21 ชุด
26-07-2560เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องระบบปฏิบัติการการท่องเที่ยวและโรงแรม จำนวน 1 ห้อง
26-07-2560เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ
20-07-2560เรื่อง สอบราคาจ้างงานก่อสร้างศาลากลางน้ำ มจพ.วิทยาเขตระยอง จำนวน 1 งาน
20-07-2560เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างฐานเสาธงชาติ มจพ.วิทยาเขตระยอง จำนวน 1 งาน
18-07-2560เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องประชุมพวงคราม 2 จำนวน 1 ห้อง
18-07-2560เรื่อง จัดซื้อรายการครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน B4-20 จำนวน 1 ชุด
20-07-2560เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารอเนกประสงค์และอาคารนวมินทรราชินี
09-05-2560สอบราคาจ้างก่อสร้างป้ายชื่อ
30-03-2560เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วด้านหน้าศูนย์การเรียนนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จำนวน 1 ง
13-03-2560เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถบริเวณรอบอาคารสหวิทยาการ มจพ. วิทยาเขตระยอง
07-03-2560ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร ณ มหาวิทยาลัย ..
30-01-2560เรื่อง สอบราคา
26-01-2560เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ รถตู้โดยสารขนาด 11 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
19-01-2560เรื่อง สอบราคาจัดจ้างผู้ให้บริการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560
13-01-2560ประกาศราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์รายการ ลิฟท์โดยสาร ขนาดน้ำหนักบรรทุก ..
22-12-2559เรื่อง การจัดจ้างที่ปรึกษาออกแบบอาคารวิทยาศาสตร์การกีฬาและหอประชุมอเนกประสงค์ โดยใช้วิธ ..
27-12-2559สอบราคาซท้อครุภัณฑ์รายการ รถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
21-12-2559เรื่อง การจัดจ้างที่ปรึกษาออกแบบอาคารวิทยาศาสตร์การกีฬาและหอประชุมอเนกประสงค์ โดยวิธีคั ..
11-11-2559ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี 3 จำนวน 1 ห้อง
03-10-2016ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี 2 จำนวน 5รายการ
04-10-2016ราคากลาง เครื่องควบคุมอุณหภูมิน้ำเพื่อการขึ้นรูปวัสดุสังเคราะห์และจากธรรมชาติ จำนวน 1 เ ..
04-08-2016เรื่อง ประกวดราคคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารอเนกประส ..
05-08-2016งานจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
05-08-2016งานจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
05-08-2016งานจ้างเหมาดูแลรักษาและทำความสะอาด มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
ประกาศราคากลาง
29-08-2560ประกาศราคากลางปรับปรุงอาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
13-09-2560ราคากลางและ TOR
13-09-2560ราคากลางและTOR
13-09-2560แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
22-08-2560ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงพื้นห้องพักอาจารย์ฯ โดยวิธีตกลงราคา
03-04-2560ประกาศ โครงการขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์ เครื่องฉาย LCD Projector
03-11-2559ครุภัณฑ์ประกองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี3 จำนวน 4 รายการ
23-09-2016ราคากลางครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ
16-09-2016ประกาศราคากลางห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี
04-10-2016ราคากลางครุภัณฑ์ เครื่องขึ้นรูปแบบกดอัด จำนวน 1 เครื่อง
27-09-2016ราคากลางครุภัณฑ์เพื่อการออกแบบและวิศวกรรมเพื่อการผลิต
22-09-2016ราคากลางครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนบรรยาย
16-09-2016ราคากลางครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี
02-08-2016ราคากลาง ซื้อโต๊ะ เก้าอี้ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
01-06-2016งานก่อสร้างโรงจอดรถยนต์อาคารบริหาร และโรงจอดรถจักรยานยนต์อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร
15-03-2016ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ โครงการพัฒนา(จัดตั้ง)ศูนย์การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านว ..
24-12-2015ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนบรรยาย 9 ห้อง จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)
14-12-2015ราคากลางค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิชาการและห้องคณบดี
15-12-2015ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนบรรยาย 9 ห้อง จำนวน 1 งาน
14-12-2015ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนบรรยายรวม 1 ห้อง จำนวน 1 งาน
19-11-2015ประกาศราคากลาง งานซื้อครุภัณฑ์รถตู้โดยสาร จำนวน 1 คัน
29-10-2015ประกาศราคากลาง ชุดเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนและงานบริการวิชาการ จำนวน 3 รายการ
29-10-2015ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอนระบบควบคุมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นพื้นฐานถึ ..
29-10-2015ประกาศกลาง ชุดเครื่องมือวัดและเครื่องมือกำเนิดสัญญาณในการประลองพื้นฐาน จำนวน 2 รายการ
15-09-2015จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
16-09-2015ประกาศราคากลางจ้างทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและอาคารปฎิบัติการและประลองรวม ..
14-09-2015งานปรับปรุงห้องเรียนคณะครุศาสตร์อุตตสาหกรรม จำนวน 9 ห้อง
11-09-2015ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดกระบวนการแปรรูปอาหาร
11-09-2015ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี จำนวน 1 ชุด
09-09-2015ประกาศราคากลาง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการทางวิชาการ
07-09-2015ประกาศราคากลางสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดทดสอบกำลังอัดของดินแบบใช้แรงอัด 3 แกน จำนวน ..
07-08-2015ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและอาคารปฏิบัติการและปร ..
13-07-2015จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
13-07-2015งานจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
13-07-2015จ้างเหมาดูแลรักษาและทำความสะอาด มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
02-07-2015ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 ชุด โดยวิธีสอบราคา
26-06-2015ประกาศ มจพ. เรื่อง งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานปรับปรุงสายไฟฟ้าแรงสูงใต้ดิน จำนวน 1 งาน
23-06-2015ประกาศราคากลาง งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานปรับปรุงการจราจรและภูมิทัศน์ของมหาลัย จำนวน 1 งาน
19-03-2015ประกาศราคากลาง เครื่อง LCD Projector
10-03-2015ประกาศราคากลาง ปรับปรุงสนามฟุตบอล มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
09-03-2015ประกาศราคากลาง จัดหาเครื่องจักรสำหรับใช้ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
09-03-2015ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 48,000 BTU พร้อมติดตั้ง
05-03-2015ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์รายการลิฟต์โดยสาร ขนาดน้ำหนักบรรทุก 1,600 กิโลกรัม
05-03-2015ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์สำหรับหอพักนักศึกษา มจพ.วิทยาเขตระยอง