1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนข่าวประชาสัมพันธ์
แนวทางการปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง
 
สรุปงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ปี พ.ศ.2559
- สรุปงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ปี พ.ศ.2559 กระทรวง ศึกษาธิการ ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ - สรุปรายการที่ได้รับจัดสรรตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ : สิ่งก่อสร้าง (จ้างเหมา) กระทรวง ศึกษาธิการ ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การปฏิบัติงานด้านพัสดุให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร"
กองงานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กำหนดจัดโครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่พัสดุ มจพ. ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม Conference Room อาคาร TGGS และโรงแรมริเวอร์แคว วิลเลจ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 12-05-2016
รายการค่าใช้สอยตามข้อ 12 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 หมวดที่ 2 ค่าใช้สอย ข้อ 12 กำหนดรายการในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายไว้ โดยให้ค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิก หรือการจัดซื้อหนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในราชการโดยส่วนรวม เป็นหมวดค่าใช้สอย 14-11-2014


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
22-01-2562ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซ ..
05-02-2562ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อ ..
20-02-2562ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงาน ..
22-02-2562ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรั ..
21-02-2562ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรั ..
18-02-2562ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อ ..
14-02-2562ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัด ..
08-03-2562สำนักหอสมุดกลาง ประกาศราคาซื้อจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเนือ วิทยาเขต ..
20-02-2562สำนักหอสมุดกลาง ประกาศราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักหอสมุดกลาง ชั้น 7 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีป ..
15-02-2562ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ออ ..
24-07-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประตูควบคุมการเข้า-ออกอัตโนมัติ (Access Control Sstem) โดยวิธีเฉ ..
17-10-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
26-12-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือภาษาอังกฤษและภาษาไทย (จำนวน 94 รายการ)
13-12-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือภาษาอังกฤษ (จำนวน 28 รายการ)
21-01-2562ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนองานจ้างผู้คว ..
10-01-2562ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ยกเลิกประกาศจ้างออกแบบงานก่อสร้ ..
07-01-2019งานระบบไฟฟ้าอาคารศูนย์วิจัยเกษตรแปรรูป มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
07-01-2562งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคา ซ่อมฝ้าเพดานของอาคารบริหารและอาคารหอประชุม มจพ.วิทยาเขตปร ..
20-12-2561งานก่อสร้างปรับปรุงทางขึ้นลงเครื่องบิน มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
27-11-256127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมึก 2,118.60 บาท
28-11-256136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกรอบรูป 16,800 บาท
04-12-256130 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ1,039 บาท
03-12-256129 ประกาศผู้ชนะการเสนอหนังสือภาษาไทย 600 บาท
22-11-256128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 16 รายการ19,196.55
23-11-256125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อป้ายสติกเกอร์ 192.60
22-08-25613 ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 2,600 บาท
08-08-25612 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 7 รายการ 11,418 บาท
06-12-256137ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 2 รายการ 14231บาท
06-12-256133ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 5 รายการ 9,998.06 บาท
30-11-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 98 รายการ
23-11-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 95 รายการ
06-12-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 68 รายการ
11-12-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือภาษาอังกฤษ (จำนวน 59 รายการ)
14-12-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคาร 52 จำนวน 1 ระบบ
14-12-2561เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการปรับปรุงสนามกีฬา อาคาร 40 ปี มจพ. ด้วยวิธีประกวดราคา ..
13-12-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาและพื้น ..
12-12-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์สร้างภาพ 3 มิติ เสมือนจริง จำนวน 1 ..
11-12-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายสำหรับความปลอดภั ..
11-12-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันการโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Educat ..
11-12-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อรองร ..
19-10-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ จำนวน 45 ตัว
28-11-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกัดเพลาตั้ง จำนวน ๒ เครื่อง
28-11-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ด้านวิศวกรรมจราจรและขนส่ง จำนวน ๑ ชุด
28-11-2561ประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง อาคาร 52 จำนวน 1 ร ..
27-11-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 24 จุด จำนวน 1 ระบบ
27-11-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เครื่องกัดลายทองแดงสำหรับการสร้างสรรค์แผ่นวงจรพิพม์ จำนวน ..
27-11-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องมือวัดและวิเคราะห์ทางไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 ชุด
27-11-2561ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา ซื้อเครื่องฉายภาพจากคอมพิวเตอร์แบบปฏิสัมพันธ์ จำนวน 2 เครื่อง
27-11-2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาและพื้นที่ปฏิบัติงานภาควิชาครุศ ..
21-11-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์ (อาคาร52) แ ..
19-09-2561ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายสำหรับความปลอดภัยภายในอาคาร 52 จำน ..
19-09-2561ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมอุปกรณ์ดั ..
16-11-2561ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ระบบคอมพิวเตอร์สร้างภาพ 3 มิติ เสมือนจริง จำนวน 1 ..
16-11-2561ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันการโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Education 4.0 จำนวน 1 ระ ..
16-11-2561ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อรองรับการเรียนการสอน Ed ..
14-11-2561ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายสำหรับความปลอดภัยภา ..
14-11-2561ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง อาคา ..
13-11-2561ประกาศ ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาและพื ..
09-11-2561ประกาศ ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52) และอาคา ..
05-11-2561ประกาศประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายอาคารสถาบันการศึกษาและความร่วมมือนานาชาติ จำนวน 1 ระบบ
05-11-2561ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สาธิตการผลิตสินค้าระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)
29-10-2561ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องกัดเพลาตั้ง จำนวน 2 เครื่อง
25-10-2561ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์ด้านวิศวกรรมจราจรและขนส่ง จำนวน 1 ชุด
25-10-2561ประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง อาคาร 52 จำนวน 1 ร ..
17-10-2561ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบการผลิตอัตโนมัติในระดับอุตสาหกรรม จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที ..
16-10-2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาและพื้นที่ปฏิบัติงานภาควิชาครุศ ..
04-10-2561ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สาธิตการผลิตสินค้าระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการประกว ..
11-10-2561ประกาศ ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับการเรียน ..
10-10-2561ประกาศ ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องกัดเพลาตั้ง จำนวน 2 เครื่ ..
05-10-2561ประกาศ ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ระบบคอมพิวเตอร์สร้างภาพ 3 มิติ เ ..
09-10-2561ประกาศ ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันการโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Educ ..
28-09-2561ประกาศ ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ..
05-10-2561ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายสำหรับความปลอดภัยภายในอาคาร 52 จำน ..
27-09-2561ประกาศประกวดราคาซื้อชุดประลองระบบเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ..
21-09-2561ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียน คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน ด้ ..
19-09-2561ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อรองรับการเรียนการสอน E ..
14-09-2561ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องประลองปฐพีกลศาสตร์และงานคอนกรีต จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี ..
12-09-2561ประกาศประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม(อาคาร 52) และอาคารป ..
13-09-2561ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันการโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Education 4.0 จำนวน 1 ระ ..
13-09-2561ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางโลหะวิทยา จำนวน 1 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอ ..
13-09-2561ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบการผลิตอัตโนมัติในระดับอุตสาหกรรม จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธี ..
10-09-2561ประกาศ ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ตรวจสอบผิวชิ้นงาน แบบ 3 มิติ และสามารถวัดระยะได้ จำน ..
11-09-2561ประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์สร้างภาพ 3 มิติ เสมือนจริง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประ ..
10-09-2561ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องกัดเพลาตั้ง จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding
06-09-2561ประกาศประกวดราคาซื้อชุดขับเคลื่อนและสร้างภาระเครื่องกลไฟฟ้าแบบเซอร์โว จำนวน 3 ชุด ด้วยว ..
07-09-2561ประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักหอสมุดกลาง อาคารนวมินทรราชิน ..
18-07-2561สำนักหอสมุดกลาง ประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักหอสมุดกลาง ..
12-07-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคาร 81-82
12-07-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
10-07-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Harddisk 250 GB จำนวน 50 ตัว (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
06-07-2561ประกาศผู้ชนะกาเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบดินด้วยแรงพลศาสตร์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วย ..
06-07-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบกำลังอัดประลัยคอนกรีต และหมอนคอนกรีต ข ..
21-02-2561ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานหินเรียง มจพ. วิทยาเขตระยอง ด้วยวิ ..
09-04-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 4 เครื่อง
29-03-2561ประกาศผู้ชนะผู้การเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบสร้างสื่อ 3 มิติเสมือนจริง จำนวน 1 ชุด ด้ว ..
30-01-2561ประกาศเชิญชวน เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องระบบปฏิบัติการกา ..
21-03-2561ประกาศประกวดราคาฯ (e-bidding) เครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระแบบรวดเร็ว จำนวน 1 เครื่อง (ครั้ง ..
19-03-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอนวิชาฝึกปฏิบัติ ..
19-03-2561ประกาศประกวดราคาซื้อระบบสร้างสื่อ 3 มิติเสมือนจริง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก ..
15-02-2561ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสร้างสื่อ 3 มิติเสมือนจริง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวด ..
13-02-2561เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงหลังคาคลุมพื้นที่จัดกิจกรรมด้านวิชาการลานสวนปาล ..
13-02-2561ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอนวิชาฝึกปฏิบัติการสอน จำนวน 1 ชุด ..
22-01-2561เรื่อง จ้างออกแบบอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีขั้นสูง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
23-01-2561เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบบำบัดเคมี น้ำมันและน้ำหล่อเย็น จำนวน 1 ระบบ
22-01-2561ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องทดสอบความหนืดมูนนี่ จำนวน 1 เครื่อง
17-01-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหุ่นยนต์อุตสาหกรรมแบบ 6 DOF ระบบ Force Control Robot Grippe ..
18-12-2560เรื่อง การจัดจ้างผู้ควบคุมงานปรับปรุงศูนย์นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 2 รายการ จำนวน 1 งาน
15-12-2560เรื่อง การจัดจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารบริการสาธารณูปโภคกลาง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
18-12-2560เรื่อง
27-11-2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ออกแบบควบคุมแบบทันเวลา จำนวน 1 ชุด
07-12-2560เรื่อง ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง
13-11-2560ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ชุดฝึกปฏิบัติการเครื่องกล 3 รายการ
13-11-2560ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมยานยนต์ จำนวน 1 ระบบ
13-11-2560ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เครนยกของ จำนวน 1 ตัว
07-11-2560เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเสียงห้องประชุมและสัมมนาทางวิชาการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธ ..
06-11-2560ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด พร้อมระบบควบคุมและสำรองไฟ
06-11-2560ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายอาคารปฏิบัติการรวมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
06-11-2560ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า 3 รายการ
09-11-2560ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ระบบกล้องวงจรปิด พร้อมระบบควบคุมและสำรองไฟ (ครั้งที่ 2 )
09-11-2560ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ระบบเครือข่ายอาคารปฏิบัติการรวมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ครั้งท ..
08-11-2560ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 3 รายการ (ครั้งที่ 2)
08-11-2560ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ชุดฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยีระบบรถไฟฟ้า ระบบรางและระบบโรงงานดิจิตัล
07-11-2560ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ชุดฝึกปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมอัตโนมัติรองรับเทคโนโลยีหุ่นยนต ..
07-11-2560ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ 3 รายการ
08-11-2560เรื่อง การจัดจ้างออกแบบงานปรับปรุงอาคารฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับอุตสาหก ..
02-11-2560เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบริการสาธารณูปโภคกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
02-11-2560เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงศูนย์นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต 2 รายการด้วยวิธีการทางอิเล็ ..
01-11-2560ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 3 รายการ
01-11-2560ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ระบบเครือข่ายอาคารปฏิบัติการรวมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
01-11-2560ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ระบบกล้องวงจรปิด พร้อมระบบควบคุมและสำรองไฟ
19-10-2560เรื่อง การจัดจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารโรงอาหารกลาง มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี โดยวิธีประกา ..
19-10-2560เรื่อง การจัดจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารโรงอาหารกลาง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
29-08-2560ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดผ่าดูการทำงานภายในเครื่องยนต์กังหันก๊ ..
22-08-2560ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการและสำนักงาน 61
22-08-2560เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน
22-08-2560เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารโรงอาหารกลางด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22-08-2560เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารกลาง มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
15-08-2560เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 40 ปี มจพ. งานบริการสุขภาพ อาคารยิมเนเซียม แล ..
07-08-2560ประกาศราคากลาง เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง
10-08-2560ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ รายการ เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสม ..
31-07-2560เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ จำนวน 1 ชุด
27-07-2560เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ 8 รายการ จำนวน 1 ชุด
27-07-2560เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องเสียงในห้องเรียนรวมขนาด 40 คน จำนวน 21 ชุด
26-07-2560เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องระบบปฏิบัติการการท่องเที่ยวและโรงแรม จำนวน 1 ห้อง
26-07-2560เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ
20-07-2560เรื่อง สอบราคาจ้างงานก่อสร้างศาลากลางน้ำ มจพ.วิทยาเขตระยอง จำนวน 1 งาน
20-07-2560เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างฐานเสาธงชาติ มจพ.วิทยาเขตระยอง จำนวน 1 งาน
18-07-2560เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องประชุมพวงคราม 2 จำนวน 1 ห้อง
18-07-2560เรื่อง จัดซื้อรายการครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน B4-20 จำนวน 1 ชุด
20-07-2560เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารอเนกประสงค์และอาคารนวมินทรราชินี
22-12-2559เรื่อง การจัดจ้างที่ปรึกษาออกแบบอาคารวิทยาศาสตร์การกีฬาและหอประชุมอเนกประสงค์ โดยใช้วิธ ..
27-12-2559สอบราคาซท้อครุภัณฑ์รายการ รถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
21-12-2559เรื่อง การจัดจ้างที่ปรึกษาออกแบบอาคารวิทยาศาสตร์การกีฬาและหอประชุมอเนกประสงค์ โดยวิธีคั ..
11-11-2559ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี 3 จำนวน 1 ห้อง
03-10-2016ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี 2 จำนวน 5รายการ
04-10-2016ราคากลาง เครื่องควบคุมอุณหภูมิน้ำเพื่อการขึ้นรูปวัสดุสังเคราะห์และจากธรรมชาติ จำนวน 1 เ ..
04-08-2016เรื่อง ประกวดราคคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารอเนกประส ..
05-08-2016งานจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
05-08-2016งานจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
05-08-2016งานจ้างเหมาดูแลรักษาและทำความสะอาด มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
ประกาศแผน
29-11-2561ประกาศแผนการจัดซื้อปราจีนบุรี สำนักหอสมุดกลาง
25-01-2562ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการต่อเติมห้องสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน ..
16-01-2562ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานฝึกอบรม
12-12-2561ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างติดตั้งระบบ Google Cloud Platform และเช่าพื้นที่สำหรั ..
20-11-2561ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล หลักสูตรน ..
13-11-2561ประกาศแผนการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ และสำนักงาน วิทยาลัยเทคโนโลยี ..
19-10-2561สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม)
07-09-2561สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติ ..
14-08-2561สำนักหอสมุดกลาง ประกาศร่างและเอกสารเชิญชวนทำความสะอาดครั้งที่ 1 ปี2562
20-07-2561ประกาศ เผยแพร่แผนจ้างเหมาทำความสะอาด สำนักหอสมุดกลาง ปีงบประมาณ 2562
30-08-2561ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบริการวงจรอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
20-08-2561ประกาศแผนการจัดจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
24-08-2561ประกาศแผนจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52) และอาคารปฏิบัติการแล ..
21-08-2561ประกาศแผนจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบป้องกันผู้บุกรุกและรักษาความปลอดภัยเครื่องข่ายคอมพิวเตอร ..
16-08-2561ประกาศแผนการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยสมุนไพร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี 3 รา ..
15-08-2561ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ ระบบเครือข่ายความเร็วสูง
15-08-2561ประกาศแผนการจัดซื้อ เครื่องวิเคราะห์การเคลื่อนที่และการเปลี่ยนรูป 3 มิติ
14-08-2561ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ตู้ดูดควันพร้อมระบบกำจัดไอสารเคมี ขนาด 1.2x0.9x2.35 เมตร
14-08-2561ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดแหล่งจ่ายไฟฟ้าความแม่นยำสูง
14-08-2561ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ชุดประมวลผลสัญญาณไฟฟ้าแบบดิจิตอลขั้นสูง
10-08-2561แผนการจัดจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด ณ อาคารปฏิบัติการรวมด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ..
10-08-2561แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 10 รายการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทค ..
08-08-2561ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ อุปกรณ์ป้องกันการโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Education ..
08-08-2561ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายสำหรับความปลอดภัยภาย ..
08-08-2561ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงอาคาร ..
08-08-2561ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ อุปกรณ์เครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อรองรับกา ..
08-08-2561ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ระบบคอมพิวเตอร์สร้างภาพ 3 มิติ เสมือนจริง จำนวน 1 ระบบ
08-08-2561ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดขับเคลื่อนและสร้างภาระเครื่องกลไฟฟ้าแบบเซอร์โว จำน ..
08-08-2561ประกาศแผนโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาและพื้นที่ปฏิบัติงาน ภาควิชาครุศาสตร์ ..
08-08-2561ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์ด้านวิศวกรรมจราจรและขนส่ง จำนวน 1 ชุด
08-08-2561ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องกัดเพลาตั้ง จำนวน 2 เครื่อง
02-08-2561ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบการผลิตอัตโนมัติในระดับอุตสาหกรรม จำนวน 1 ระบบ
02-08-2561ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างรายการปรับปรุงห้องเรียน คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จำนวน ..
02-08-2561ประกาศแผนการจัดซื้อระบบไฟฟ้าสำรอง ขนาด 30KVA วิทยาเขตปราจีนบุรี
01-08-2561ประกาศแผนการจัดซื้อเครือข่ายหลักขับเคลื่อนการบริหาร การศึกษา และวิจัยในยุค 4.0
01-08-2561ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ วิทยาเขตระยอง
11-05-2561ประกาศราคากลางหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 101.52 งบประมาณ พ.ศ. ..
03-05-2561ประกาศราคากลางหนังสือภาษาอังกฤษและภาษาไทย จานวน ๗๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 101.45
20-07-2561เปลี่ยนแปลงแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการปรัปปรุงอาคาร สำนักหอสมุดกลาง ชั้น 7
20-07-2561เผยแพร่แผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักหอสมุดกลาง
20-07-2561สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
27-04-2561สำนักหอสมุดกลางแผนโครงการปรับปรุงอาคารสำนักหอสมุดกลาง ชั้น 7 จำนวน 1 งาน ปีงบประมาณ2561
13-06-2561สำนักหอสมุดกลาง แผนโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระ ..
29-06-2561ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
29-06-2561ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
17-01-2561ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานหินเรียง มจพ. วิทยาเขตระยอง จำนวน 1 งาน
14-06-2561ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการข้อมูลข้าว 1 ระบบ
14-06-2561สำนักหอสมุดกลาง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปราจีนบุรี
22-03-2561ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องทดสอบกำลังอัดประลัยคอนกรีต และหมอ ..
22-03-2561ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องทดสอบดินด้วยแรงพลศาสตร์ จำนวน 1 เ ..
07-03-2561ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องพิมพ์สามมิติเชิงอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด
13-02-2561ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์เพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอนวิชาฝึกปฏิบัติการสอน ..
10-10-2560ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (คณะบริหารธุรกิจ)
02-02-2561ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกส ..
31-01-2561จ้างเหมาปรับปรุงห้องวิจัยและพัฒนาการขับเคลื่อนมอเตอร์ จำนวน 1 งาน
09-01-2561ประกาศเผยแพร่แผนก่อสร้างต่อเติมอาคาร81-82 คณะวิศวกรรมศาสตร์
23-11-2560จ้างปรับปรุงพื้นที่ ชั้น ๒-๓ อาคาร ๘๑ จำนวน ๑ งาน
02-11-2560เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครุภัณฑ์ระบบเสียงห้องประชุ ..
02-11-2560เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครุภัณฑ์ห้องประชุมและสัมมน ..
30-10-2560ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 3 รายการ
30-10-2560ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยีระบบรถไฟฟ้า ระบบรางและระบบโร ..
30-10-2560ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดฝึกปฏิบัติการเครื่องกล 3 รายการ
30-10-2560ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมยานยนต์
30-10-2560ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดฝึกปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมอัตโนมัติรองรับเทคโ ..
30-10-2560ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ 3 รายการ
30-10-2560ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบเครือข่ายอาคารปฏิบัติการรวมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโ ..
30-10-2560ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบกล้องวงจรปิด พร้อมระบบควบคุมและสำรองไฟ
30-10-2560ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบบำบัดเคมี น้ำมันและน้ำหล่อเย็น
30-10-2560ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครนยกของ
30-10-2560ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่ออัตโนมัติและวง ..
02-11-2560ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องบำบัดน้ำเสียโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์(ต้นแบบ) จำนวน 3 ระบบ
02-11-2560ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระบบสร้างสื่อ 3 มิติเสมือนจ ..
02-11-2560ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครุภัณฑ์เพื่อฝึกทักษะการเรี ..
18-10-2560ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาขนาดกำล ..
17-10-2560จ้างปรับปรุงพื้นที่ ชั้น ๒-๓ อาคาร ๘๑ จำนวน 1 งาน
19-10-2560แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมและสัมมนาทางวิชา ..
18-10-2560ประกาศแผนจัดจ้างโครงการปรับปรุงห้องเรียน 1006 และ1008 จำนวน 1 งาน
17-10-2560ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561
17-10-2560ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้ ..
21-09-2560ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างอาคารบริการสาธารณูปโภคกลาง
25-09-2560ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงศูนย์นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 2 รายการ
17-10-2560ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง (ค่าเช่าโปรแกรม)
16-10-2560ประกาศแผนจัดซื้อรายการชุดปฏิกรณ์การสังเคราะห์พอลิเมอร์ จำนวน 1 ชุด
16-10-2560ประกาศแผนจัดซื้อรายการ เครื่อง Gel Permeation Chomatography (GPC) จำนวน 1 ชุด
16-10-2560ประกาศแผนจัดซื้อรายการตู้อบสูญญากาศ จำนวน 1 เครื่อง
16-10-2560ประกาศแผนจัดซื้อรายการชุดเครื่องระเหยตัวทำละลายสุญญากาศ จำนวน 1 ชุด
16-10-2560ประกาศแผนจัดซื้อรายการชุดเครื่อง UV-Vis สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ จำนวน 1 ชุด
12-10-2560ประกาศแผนจัดซื้อ เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี
12-10-2560ประกาศแผนจัดซื้อ เครื่องทดสอบความหนืดมูนนี่
27-09-2560ครุภัณฑ์ห้องระบบปฏิบัติการธุรกิจ จำนวน 1 ห้อง
11-10-2560ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเครื่องปรับอากาศชนิด Variable speed Inverter จำนวน 665 ชุด พร้อม ..
25-09-2560ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการประมวลผลสัญญาณ จำนวน 1 งาน
02-10-2560ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงห้องเรียนรวม 1106-1108 จำนวน 1 งาน
06-10-2560ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างตู้ปลอดเชื้อ Biological Safety Cabinet Class II ขนาด 1.50 ม. จำน ..
10-10-2560ประกาศแผนการจัดจ้างปรับปรุงอาคารคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
05-10-2560แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารโรงอาหารกลาง มจ ..
05-10-2560แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารโรงอาหารกลาง
21-09-2560แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้างปรับปรุงศูนย์วิจัยภายในอาคารศูนย์วิจั ..
06-10-2560ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 มจพ. วิทยาเขตระยอง
25-09-2560ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงห้องพักอาจารย์และสำนักงานภาควิชาสถิติประยุกต์ ..
07-09-2560ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงอาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน ..
ประกาศราคากลาง
26-10-2561สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์สำเนาชุดสื่อประกอบการเรียนการสอน/หนังสือ แ ..
26-10-2561สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ประกาศราคากลางจ้างจัดทำต้นฉบับ Animation และ e-book ประกอบสื่อการ ..
16-01-2562ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงานฝึกอบรม จำนวน 40 ชุด
30-11-2561ราคากลางหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 98 รายการ
23-11-2561ราคากลางหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 95 รายการ
03-12-2561ประกาศราคากลาง หนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 68 รายการ
06-12-2561ประกาศราคากลางหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 59 รายการ
19-11-2561ราคากลางหนังสือภาษาอังกฤษ (จำนวน 59 รายการ)
21-11-2561ประกาศราคากลาง รายการชุดมัลติมีเดียสำหรับห้องเรียน จำนวน 1 ชุด
13-11-2561ประกาศราคากลางการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ และสำนักงาน วิทยาลัยเทคโ ..
19-09-2561ประกาศราคากลาง ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง อาคาร 52 จำนวน 1 ระบบ
19-09-2561ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายสำหรับความปลอดภัยภายในอาคา ..
16-11-2561ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์รายการ ระบบคอมพิวเตอร์สร้างภาพ 3 มิติ เสมือนจริง จำนวน 1 ..
16-11-2561ประกาศราคากลาง ซื้ออุปกรณ์ป้องกันการโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Education 4.0 จำนวน 1 ระบ ..
16-11-2561ประกาศราคากลาง ซื้ออุปกรณ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อรองรับการเรียนการสอน Edu ..
09-11-2561ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52) และอาคารปฏิ ..
08-11-2561ประกาศราคากลาง งานระบบไฟฟ้าอาคารศูนย์วิจัยเกษตรแปรรูป มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
05-11-2561ประกาศราคากลางระบบเครือข่ายอาคารสถาบันการศึกษาและความร่วมมือนานาชาติ จำนวน 1 ระบบ
05-11-2561ประกาศราคากลาง อุปกรณ์สาธิตการผลิตสินค้าระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)
01-08-2561ประกาศราคากลาง เครื่องเอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์สเปกโทรมิเตอร์ จำนวน 1 ชุด
01-08-2561ประกาศราคากลาง หม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด
01-08-2561ประกวดราคากลาง รายการเครื่องวัดอัตราการซึมผ่านก๊าซบนแผ่นฟิล์ม จำนวน 1 ชุด
05-10-2561ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายสำหรับความปลอดภัยภายในอาค ..
13-09-2561ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันการโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Education 4.0 จ ..
12-09-2561ประกาศราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52) และอาคารปฏิบัติ ..
11-09-2561ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ระบบคอมพิวเตอร์สร้างภาพ 3 มิติ เสมือนจริง จ ..
11-09-2561โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ระบบคอมพิวเตอร์สร้างภาพ 3 มิติ เสมือนจริง จำนวน 1 ระบบ
27-08-2561สำนักหอสมุดกลาง ราคากลางทำความสะอาดและ ปปช. ปีงบประมาณ 2562
03-09-2561ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์รายการ เครื่องกัดเพลาตั้ง จำนวน 2 เครื่อง
06-09-2561ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์รายการ ชุดขับเคลื่อนและสร้างภาระเครื่องกลไฟฟ้าแบบเซอร์โว จำนวน ..
02-05-2561ประกาศราคากลางหนังสือภาษาอังกฤษและภาษาไทย จานวน ๕๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 101.44
20-07-2561ราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra ประจำปีงบประมาณ 2562
31-07-2561ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการปรับปรุงอาคาร สำนักหอสมุดกลาง ชั้น 7
01-06-2561โครงการปรับปรุงอาคารสำนักหอสมุดกลาง ชั้น 7 จำนวน 1 งาน
11-07-2561สำนักหอสมุดกลางโครงการประตูควบคุมการเข้า-ออกอัตโนมัติ (Access Control System)
11-07-2561สำนักหอสมุดกลางโครงการประตูควบคุมการเข้า-ออกอัตโนมัติ (Access Control System)
11-07-2561ราคากลางจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยองและวิทยาเขตปราจ ..
14-06-2561ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการข้อมูลข้าว
14-06-2561สำนักหอสมุดกลาง ราคากลาง ปราจีนบุรี
14-06-2561สำนักหอสมุดกลาง ราคากลางฐานข้อมูล Scopus
15-05-2561ประกาศราคากลางซื้อ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล
15-05-2561ประกาศราคากลางซื้อกล้องจุลทรรศน์หัวกลับพร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล
15-05-2561ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องทดสอบกำลังอัดประลัยคอนกรีต และหมอนคอนกรีต ขนาด 500 ..
11-05-2561ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องทดสอบดินด้วยแรงพลศาสตร์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีปร ..
27-03-2561ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์รายการ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 4 เครื่อง
19-03-2561ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ระบบสร้างสื่อ 3 มิติเสมือนจริง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธ ..
23-02-2561จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ
19-02-2561งานจ้างเหมาปรับปรุงห้องวิจัยและพัฒนาการขับเคลื่อนมอเตอร์-ปรับปรุงใหม่
19-02-2561จ้างเหมาปรับปรุงห้องวิจัยและพัฒนาด้านอิเล็กทรอนิกส์กำลัง จำนวน 1 งาน
ประกาศขายทอดตลาด