1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนข่าวประชาสัมพันธ์
แนวทางการปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง
 
สรุปงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ปี พ.ศ.2559
- สรุปงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ปี พ.ศ.2559 กระทรวง ศึกษาธิการ ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ - สรุปรายการที่ได้รับจัดสรรตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ : สิ่งก่อสร้าง (จ้างเหมา) กระทรวง ศึกษาธิการ ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การปฏิบัติงานด้านพัสดุให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร"
กองงานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กำหนดจัดโครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่พัสดุ มจพ. ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม Conference Room อาคาร TGGS และโรงแรมริเวอร์แคว วิลเลจ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 12-05-2016
รายการค่าใช้สอยตามข้อ 12 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 หมวดที่ 2 ค่าใช้สอย ข้อ 12 กำหนดรายการในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายไว้ โดยให้ค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิก หรือการจัดซื้อหนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในราชการโดยส่วนรวม เป็นหมวดค่าใช้สอย 14-11-2014


ประกาศแผน
09-11-2564ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องเอ็นเอ็มอาร์สเปกโทรมิเตอร์ คลื่นความถี่ 400 MHz 1 ชุด
23-11-2564ประกาศแผนการจัดซื้อระบบมอนิเตอร์ห้อง Data Center จำนวน 1 ระบบ
23-11-2564ประกาศแผนการจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน จำนวน ..
23-11-2564ประกาศแผนการจ้างเหมาบริการวงจรอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่เดือนมกราค ..
18-11-2564ประกาศแผนการจัดซื้อการต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe Creative Cloud จำนวน 1,000 ผู้ ..
18-11-2564ประกาศแผนการจัดซื้อการต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม MATLAB จำนวน 1 ชุด
18-11-2564ประกาศแผนการจัดซื้อ Router หลักของมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ระบบ
09-07-2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการ จ้างปรับปรุงและถ่าย โอนข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Libr ..
24-05-2564ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
03-11-2564เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
03-11-2564ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ระบบห้องปฏิบัติการเพื่อการคำนวณเชิงตัวเลขและการจำลองสถาน ..
09-09-2564ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้าในห้อง Data C ..
06-09-2564ประกาศแผนการจัดจ้าง รายการจ้างเหมาดูรักษาและทำความสะอาด อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาส ..
01-09-2564ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพย ..
27-08-2564ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยาก ..
23-08-2564ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร 52 อาคาร 44
23-08-2564ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ชุดทดสอบวัสดุเพื่องานวัสดุเพื่องานวิศวกรรมโยธา ..
23-08-2564ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ชุดครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการโยธา จำนวน 1 ชุด
23-08-2564ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงสำหรับการพัฒนาซอฟต์แว ..
23-08-2564ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุง ห้อง 703 จำนวน 1 งาน
23-08-2564ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ชุดฝึกระบบควบคุมอัตโนมัติพร้อม Scada จำนวน 1 ชุด
23-08-2564ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ เครื่องเจียระไนราบ 2 เครื่อง
23-08-2564ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ชุดฝึกหุ่นยนต์อุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด
23-08-2564ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือด้านวิศวกรรมสำรวจเพื่องานวิศวกรร ..
23-08-2564ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ระบบสร้างภาพ 3 มิติ ด้วยการเครื่องไหวของร่างก ..
23-07-2564ประกาศแผนการจัดซื้อระบบ AI สำหรับการผลิตอัตโนมัติอุตสาหกรรม 4.0 ในงานชิ้นส่วนยานยนต์สมั ..
23-07-2564ประกาศแผนการจัดซื้อชุดปฏิบัติการงานระบบรองรับและบังคับเลี้ยวสำหรับยานยนต์สมัยใหม่ จำนวน ..
23-07-2564ประกาศแผนการจัดซื้อชุดเครื่องปฏิบัติการงานเครื่องยนต์และรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับยานยนต์สมัยใหม ..
23-07-2564ประกาศแผนการจัดซื้อชุดเครื่องตรวจสอบรอยร้าวแบบไม่ทำลายด้วยคลื่นเสียงอุลตร้าโซนิค จำนวน ..
23-07-2564ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องปฏิบัติการงานยานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด
05-08-2564ประกาศแผนการจัดซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุทยานเทคโนโลยีวิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน 1 ระบบ
05-08-2564ประกาศแผนการจัดซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุทยานเทคโนโลยีวิทยาเขตระยอง จำนวน 1 ระบบ
05-08-2564ประกาศแผนจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยเครือข่าย วิทยาเขตระยอง จำนวน 1 ..
05-08-2564ประกาศแผนการจัดซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุทยานเทคโนโลยีวิทยาเขตระยอง (มาบตาพุด) จำน ..
22-07-2564ประกาศแผนการจัดซื้อระบบสร้างชิ้นงานโลหะแบบสามมิติ จำนวน 1 ระบบ
22-07-2564ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องมือวิเคราะห์หาองค์ประกอบของผลึกวัสดุที่อยู่ในรูปสารประกอบด้วย ..
29-07-2564ประกาศแผนการจัดซื้อระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น จำนวน 1 ระบบ
15-07-2564ประกาศแผนการจ้างเหมาบริการวงจรอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 ระบบ
08-07-2564ประกาศแผนการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ กทม. วิทยาเขตปราจีนบ ..
14-06-2564ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาตู้สา ..
24-06-2564ประกาศแผนจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยโดเมนเนมเซิร์ฟเวอร์ กทม. วิทยาเขตปราจีนบ ..
15-06-2564ประกาศแผนการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Core Switch กทม. และวิทยาเขตปราจีนบุรี (Cisco 6807, ..
14-06-2564ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องแม่ข่ายสำรอง พร้อมลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม ..
31-05-2564ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอด ..
31-05-2564ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอ ..
21-05-2564ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ จ้างเหมาบํารุงรักษาระบบหองส ..
18-05-2564ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔ ค่าบริการบอกรับฐานข้อมูล Sco ..
04-06-2564ประกาศแผนการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บสำรองข้อมูลกลุ่มเมฆ (EMC VNX5200) จำนวน 1 ระบบ
04-06-2564ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมเครือข่ายไร้สาย กทม. และวิทยาเขตปราจีนบุรี ( ..
10-02-2564ประกาศเผยแพร่แผนโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการฯสำนักหอสมุ ..
01-02-2564ประกาศเผยแพร่แผนฐานข้อมูล ฯสำนักหอสมุดกลาง ปี 2564
06-08-2563ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างทำความสะอาดสำนักหอสมุดกลาง ปี 2564
15-03-2564ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
05-03-2564เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ระบบ
20-01-2564เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องขึ้นรูปวงจรรวม จำนวน 1 ระบบ
20-01-2564เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องทดสอบสมบัติทางกลระดับไมโคร จำนวน 1 ชุด
20-01-2564เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องตัดแผงวงจรไฟฟ้าอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด
20-01-2564เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดฝึกและสาธิตการประกอบแผงวงจรไฟฟ้า จำนวน1 ชุด
20-01-2564เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องพับและตัดวงจรรวม จำนวน 1 ชุด
20-01-2564เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย จำนวน 1 เครื่อง
11-01-2564ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงานติดตั้งและเช่าพื้นที่ระบบ Google Cloud Platform สำหรับการใช้ง ..
08-01-2564ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างทดสอบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Penetration Testing)
08-01-2564ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ ..
08-01-2564ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง Sensor จำนวน 1 ชุด
16-12-2563ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างติดตั้งและดูแลบำรุงรักษาระบบซอฟต์แวร์และการจัดการอุปกรณ์ ..
01-10-2563ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างหุ่นยนต์อุตสาหกรรมแบบ 6 DOF Cooperative robot พร้อม Force/Torque ..
06-01-2564เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการประมวลผลแบบคลัสเตอร์สำหรับงานวิจัยทางคณิตศาสตร์ ..
10-11-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายสำหรับความปลอดภัยนอกอาคาร ..
09-11-2563ประกาศยกเลิกซื้อเครื่องยิงและตัดด้วยเลเซอร์และเครื่อง CNC 3 แกน จำนวน 1 ชุด
09-11-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายสำหรับความปลอดภัยนอกอาคาร ..
06-08-2563ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ เครื่องทดสอบความแข็งวัสดุ จำนวน 1 ชุด
06-08-2563ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ เครื่องทดสอบกำลังวัสดุแบบอเนกประสงค์ ขนาด 100 ..
06-08-2563ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ เครื่องทดสอบกำลังวัสดุแบบอเนกประสงค์ ขนาด 2,00 ..
06-08-2563ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ เครื่องเชื่อมทิกระบบอินเวอร์เตอร์ ขนาด 300 แอม ..
06-08-2563ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ เครื่องเชื่อมมิก/แมก ระบบอินเวอร์เตอร์ LCD Ful ..
06-08-2563ประกาศแผน จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหก ..
21-09-2563ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ ชุดห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ จำนวน 1 ..
21-09-2563ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ ระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ..
21-09-2563ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ ระบบห้องปฏิบัติการเพื่อการประมวลผลข้อมูลเชิงลึ ..
21-09-2563ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ เครื่องวัดสีแบบสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ จำนวน 1 ชุด
21-09-2563ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ ระบบบริการประมวลผลภายในเพื่อการเรียนการสอน จำน ..
21-09-2563ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ ระบบการประมวลผลแบบคลัสเตอร์สำหรับงานวิจัยทางคณ ..
21-09-2563ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับการเรียนรู้แบบล ..
21-09-2563ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย จำนวน 1 เครื่อง
06-08-2563ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ ชุดปฏิบัติการเชื่อม พร้อมชุดดูดควัน จำนวน 1 ชุด
06-08-2563ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ เครื่องจำลองการเชื่อมเสมือนจริงพร้อมวิเคราะห์ผ ..
06-08-2563ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อเตรียมตัวอย่างทดสอ ..
06-08-2563ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ เครื่องวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมี จำนวน 1 ชุด
06-08-2563ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ เครื่องทดสอบแรงกระแทกแบบชาร์ปี จำนวน 1 ชุด
24-08-2563ประกาศแผนจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาห ..
14-07-2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างพัฒนาชุดการเรียนการสอน จำนวน 2 วิชา
22-07-2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรม ..
21-07-2563ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบริการวงจรอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 ระบบ
20-07-2563ปรับปรุงห้องปฏิบัติการฮาร์ดแวร์ ห้อง 214-215 อาคาร 52 จำนวน 1งาน
20-07-2563เครื่องกัดควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
20-07-2563ชุดทดลองการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง จำวน 1 ชุด
20-07-2563ชุดศึกษาการปฏิบัติการด้านวิศวกรรมปฐพี จำนวน 1 ชุด
20-07-2563ชุดควบคุมแขนกลอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด
20-07-2563ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับจัดการสื่อการเรียนการสอนออนไลน์แบบเวลาจริง จำนวน 1 ระบบ
20-07-2563ชุดทดลองอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อนหลายชนิด จำนวน 1 ชุด
14-07-2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างพัฒนาระบบการเรียนทางไกล วิชาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ..
14-07-2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์อุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่ายและสร้างความมั่นคงป ..
26-06-2563ประกาศเผยแพร่แผน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2564
26-06-2563ประกาศแผนการจัดจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา จำนวน 1 ระบบ
26-06-2563ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องแม่ข่ายสำรอง พร้อมสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Or ..
26-06-2563ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยโดเมนเนมเซิร์ฟเวอร์ กทม. วิทยาเขตป ..
26-06-2563ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ กทม. วิทยาเขตปราจ ..
26-06-2563ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บสำรองข้อมูลกลุ่มเมฆ (EMC VNX5200) จำนวน 1 ระบบ
26-06-2563ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Core Switch กทม. และวิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน 1 ระบบ
26-06-2563ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมเครือข่ายไร้สาย กทม. และวิทยาเขตปราจีนบุรี ( ..
28-05-2563ประกาศแผนจัดซื้อระบบรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์ จำนวน 1 ระบบ
05-03-2563ประกาศแผนโครงการจ้างติดตั้งระบบ Google Cloud Platform และเช่าพื้นที่สำหรับการใช้งานในโค ..
26-11-2562ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์อุปกรณ์ทดสอบสัญญาณ TV Digital
26-11-2562ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ระบบจำลองและทดสอบสัญญาณ TV Digital
02-03-2563ประกาศแผนการจ้างการพัฒนาระบบ ICT เพื่อการบริหารจัดการเรียนการสอนและพัฒนาเครือข่ายความร่ ..
24-02-2563ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน 16 รา ..
14-02-2563ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างการปรับปรุงห้อง 201-204
20-01-2563ประกาศแผนการต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe Creative Cloud (ครั้งที่ 2) จำนวน 1,000 ..
17-01-2563ประกาศแผนจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยเครือข่าย (Firewall PaloAlto) กทม. ..
17-01-2563ประกาศแผนจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องแม่ข่ายสำรอง พร้อมลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Oracl ..
17-01-2563ประกาศแผนจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบป้องกันผู้บุกรุกเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (IPS Sourcefire) กท ..
17-01-2563ประกาศแผนจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ กทม. และวิทยาเขตปราจีนบ ..
17-01-2563ประกาศแผนจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยโดเมนเนมเซิร์ฟเวอร์ (DNS Infoblox 1410, ..
17-01-2563ประกาศแผนจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมเครือข่ายไร้สาย กทม. และวิทยาเขตปราจีนบุรี (Contro ..
17-01-2563ประกาศแผนจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) ยี่ห้อ RIELLO รุ่น MST40 และยี่ ..
17-01-2563ประกาศแผนจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บสำรองข้อมูลกลุ่มเมฆ (EMC VNX 5200) จำนวน 1 ระบบ
17-01-2563ประกาศแผนจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Core Switch กทม. รุ่น6807 และวิทยาเขตปราจีนบุรี รุ่น 38 ..
16-01-2563ประกาศแผนการต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Microsoft Vloume License จำนวน 700 FTE
17-12-2562ประกาศแผนการจัดซื้อต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม MATLAB จำนวน 1 ชุด
17-12-2562ประกาศแผนการจัดซื้อต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe Creative Cloud จำนวน 1,000 ผู้ใช้งาน
28-11-2562ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ระบบ
28-11-2562ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 41 เครื่อง
28-11-2562ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 เครื่อง
26-11-2562ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์อุปกรณ์ทดสอบสัญญาณ TV DIGITAL
26-11-2562ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ระบบจำลองและทดสอบสัญญาณ TV DIGITAL
26-11-2562ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานออกแบบพัฒนา ปรับปรุงระบบ ICT เพื่อการบริหารจัดการเร ..
31-10-2562ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน 16 รา ..
08-10-2562ประกาศแผน ชุดห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดประสิทธิภาพยานยนต์สมัยใหม่ จำนวน 1ห้อง
08-10-2562ประกาศแผน ระบบภาพและเสียงห้องฝึกอบรม 8 ชุด 1 รายการ
20-08-2562ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบริการวงจรอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
08-11-2561ประกาศแผน จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหก ..
15-10-2562ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ปรับปรุงห้องระบบโทรศัพท์และสื่อสาร มจพ. วิทยาเ ..
15-10-2562ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ปรับปรุงโรงเก็บและคัดแยกขยะรีไซเคิล มจพ.วิทยาเ ..
15-10-2562ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ปรับปรุงห้องประชุม 215 อาคาร อเนกประสงค์ จำนวน ..
15-10-2562ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการปรับปรุงห้องน้ำชั้น 1 อาคารนวมินทรราชินี จำนวน ..
01-10-2562ประกาศเผยแพร่แผน บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน ประจำปีงบประมา ..
02-07-2562ประกาศแผน จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหก ..
02-10-2562สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
01-10-2562ประกาศเผยแพร่แผน คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ประจำปีงบประมาณ 2563
24-09-2562การจัดซื้อจัดจ้างคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
17-09-2562ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรั ..
16-11-2561ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนชุดห้องปฏิบัติการยานยนต์สมัยใหม่ จำนวน 1 ชุด
19-09-2561ประกาศแผน ซื้อชุดห้องปฏิบัติการยานยนต์สมัยใหม่ จำนวน 1 ชุด
02-09-2562ประกาศแผนการจัดซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย มจพ.กรุงเทพฯ จำนวน 1 ระบบ
26-08-2562ประกาศแผนการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องแม่ข่ายสำรอง พร้อมลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Or ..
09-08-2562ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างดูแลรักษาความสะอาดอาคาร 96 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม และอาค ..
16-08-2562ประกาศแผน จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52) และอาคารปฏิบัติการแล ..
15-08-2562ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์รายการ ชุดศึกษาการปฏิบัติการด้านการวัด จัดเก็บ บันทึ ..
15-08-2562ประกาศแผนการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยเครือข่าย(Firewall PaloAlto) กท ..
15-08-2562ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์รายการ เครื่องมือวัดสัญญาณทางไฟฟ้าสำหรับการประลองขั้ ..
15-08-2562ประกาศแผน จ้างเหมาปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้า อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน
15-08-2562ประกาศแผน จ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา จำนวน 1 งาน
15-08-2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดขับเคลื่อนและสร้างภาระเครื่องกลไฟฟ้าแบบเซอร์โว จำ ..
15-08-2562ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์รายการ ชุดศึกษาการปฏิบัติการด้านการศึกษา จำนวน 1 ชุด
15-08-2562ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์รายการ เครื่องกลึงควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด
15-08-2562ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์รายการ ระบบห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการเรียนการ ..
15-08-2562ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์รายการ จอภาพแบบปฏิสัมพันธ์ขนาดใหญ่ จำนวน 3 เครื่อง
15-08-2562ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์รายการ ชุดทดลองสำหรับฝึกปฏิบัติทางด้านกลศาสตร์ จำนวน ..
15-08-2562ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์รายการ ชุดทดสอบหาคุณสมบัติของคอนกรีต เหล็กเสริมและวั ..
15-08-2562ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดสาธิตสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครุศาสตร์ไฟฟ้า จ ..
15-08-2562ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์รายการ ชุดทดลองเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ จำนวน 1 ชุด
15-08-2562ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์รายการ เครื่องมือวัดปฏิบัติการไฟฟ้าสื่อสารสำหรับการข ..
24-07-2562งานจ้างเหมาบริการดูแลรักษาทำความสะอาดศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม ..
14-08-2562ประกาศแผนการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) ยี่ห้อ RIELLO รุ่น MST40 และ ..
14-08-2562ประกาศแผนการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยโดเมนเนมเซิร์ฟเวอร์ (DNS Infoblox 141 ..
14-08-2562ประกาศแผนการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ กทม. และวิทยาเขตปราจ ..
14-08-2562ประกาศแผนการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บสำรองข้อมูลกลุ่มเมฆ (EMC VNX5200) จำนวน 1 ระบบ
09-08-2562แผนการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Core Switch (Cisco) กทม.รุ่น6807 และวิทยาเขตปราจีนบุรี รุ่ ..
09-08-2562แผนการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบป้องกันผู้บุกรุกเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (IPS) กทม.รุ่น8120และว ..
28-06-2562งานจ้างเหมาดูแลรักษาและทำความสะอาดอาคารคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม และอาคารปฏิ ..
06-06-2562ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ราย ..
15-11-2561ประกาศแผน ซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงศูนย์ฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม
01-05-2562ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานฝึกอบรมจำนวน 40 ชุด
26-04-2562ประกาศแผนซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ชุด
23-11-2561ประกาศแผนซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ห้อง
15-11-2561ประกาศเผยแพร่แผน ซื้อครุภัณฑ์ศูนย์ฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม 8 รายการ
09-04-2562สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เพิ่ ..
13-12-2561ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ห้อง (ครั้งที่ 2)
29-11-2561ประกาศแผนการจัดซื้อปราจีนบุรี สำนักหอสมุดกลาง
25-01-2562ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการต่อเติมห้องสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน ..
16-01-2562ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานฝึกอบรม
12-12-2561ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างติดตั้งระบบ Google Cloud Platform และเช่าพื้นที่สำหรั ..
20-11-2561ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล หลักสูตรน ..
13-11-2561ประกาศแผนการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ และสำนักงาน วิทยาลัยเทคโนโลยี ..
19-10-2561สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม)
07-09-2561สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติ ..
14-08-2561สำนักหอสมุดกลาง ประกาศร่างและเอกสารเชิญชวนทำความสะอาดครั้งที่ 1 ปี2562
20-07-2561ประกาศ เผยแพร่แผนจ้างเหมาทำความสะอาด สำนักหอสมุดกลาง ปีงบประมาณ 2562
30-08-2561ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบริการวงจรอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
20-08-2561ประกาศแผนการจัดจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
24-08-2561ประกาศแผนจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52) และอาคารปฏิบัติการแล ..
21-08-2561ประกาศแผนจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบป้องกันผู้บุกรุกและรักษาความปลอดภัยเครื่องข่ายคอมพิวเตอร ..
16-08-2561ประกาศแผนการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยสมุนไพร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี 3 รา ..
15-08-2561ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ ระบบเครือข่ายความเร็วสูง
15-08-2561ประกาศแผนการจัดซื้อ เครื่องวิเคราะห์การเคลื่อนที่และการเปลี่ยนรูป 3 มิติ
14-08-2561ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ตู้ดูดควันพร้อมระบบกำจัดไอสารเคมี ขนาด 1.2x0.9x2.35 เมตร
14-08-2561ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดแหล่งจ่ายไฟฟ้าความแม่นยำสูง
14-08-2561ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ชุดประมวลผลสัญญาณไฟฟ้าแบบดิจิตอลขั้นสูง
10-08-2561แผนการจัดจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด ณ อาคารปฏิบัติการรวมด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ..
10-08-2561แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 10 รายการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทค ..
08-08-2561ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ อุปกรณ์ป้องกันการโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Education ..
08-08-2561ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายสำหรับความปลอดภัยภาย ..
08-08-2561ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงอาคาร ..
08-08-2561ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ อุปกรณ์เครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อรองรับกา ..
08-08-2561ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ระบบคอมพิวเตอร์สร้างภาพ 3 มิติ เสมือนจริง จำนวน 1 ระบบ
08-08-2561ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดขับเคลื่อนและสร้างภาระเครื่องกลไฟฟ้าแบบเซอร์โว จำน ..
08-08-2561ประกาศแผนโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาและพื้นที่ปฏิบัติงาน ภาควิชาครุศาสตร์ ..
08-08-2561ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์ด้านวิศวกรรมจราจรและขนส่ง จำนวน 1 ชุด
08-08-2561ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องกัดเพลาตั้ง จำนวน 2 เครื่อง
02-08-2561ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบการผลิตอัตโนมัติในระดับอุตสาหกรรม จำนวน 1 ระบบ
02-08-2561ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างรายการปรับปรุงห้องเรียน คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จำนวน ..
02-08-2561ประกาศแผนการจัดซื้อระบบไฟฟ้าสำรอง ขนาด 30KVA วิทยาเขตปราจีนบุรี
01-08-2561ประกาศแผนการจัดซื้อเครือข่ายหลักขับเคลื่อนการบริหาร การศึกษา และวิจัยในยุค 4.0
01-08-2561ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ วิทยาเขตระยอง
11-05-2561ประกาศราคากลางหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 101.52 งบประมาณ พ.ศ. ..
03-05-2561ประกาศราคากลางหนังสือภาษาอังกฤษและภาษาไทย จานวน ๗๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 101.45
20-07-2561เปลี่ยนแปลงแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการปรัปปรุงอาคาร สำนักหอสมุดกลาง ชั้น 7
20-07-2561เผยแพร่แผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักหอสมุดกลาง
20-07-2561สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
27-04-2561สำนักหอสมุดกลางแผนโครงการปรับปรุงอาคารสำนักหอสมุดกลาง ชั้น 7 จำนวน 1 งาน ปีงบประมาณ2561
13-06-2561สำนักหอสมุดกลาง แผนโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระ ..
29-06-2561ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
29-06-2561ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
17-01-2561ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานหินเรียง มจพ. วิทยาเขตระยอง จำนวน 1 งาน
14-06-2561ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการข้อมูลข้าว 1 ระบบ
14-06-2561สำนักหอสมุดกลาง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปราจีนบุรี
22-03-2561ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องทดสอบกำลังอัดประลัยคอนกรีต และหมอ ..
22-03-2561ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องทดสอบดินด้วยแรงพลศาสตร์ จำนวน 1 เ ..
07-03-2561ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องพิมพ์สามมิติเชิงอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด
13-02-2561ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์เพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอนวิชาฝึกปฏิบัติการสอน ..
10-10-2560ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (คณะบริหารธุรกิจ)
02-02-2561ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกส ..
31-01-2561จ้างเหมาปรับปรุงห้องวิจัยและพัฒนาการขับเคลื่อนมอเตอร์ จำนวน 1 งาน
09-01-2561ประกาศเผยแพร่แผนก่อสร้างต่อเติมอาคาร81-82 คณะวิศวกรรมศาสตร์
23-11-2560จ้างปรับปรุงพื้นที่ ชั้น ๒-๓ อาคาร ๘๑ จำนวน ๑ งาน
02-11-2560เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครุภัณฑ์ระบบเสียงห้องประชุ ..
02-11-2560เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครุภัณฑ์ห้องประชุมและสัมมน ..
30-10-2560ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 3 รายการ
30-10-2560ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยีระบบรถไฟฟ้า ระบบรางและระบบโร ..
30-10-2560ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดฝึกปฏิบัติการเครื่องกล 3 รายการ
30-10-2560ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมยานยนต์
30-10-2560ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดฝึกปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมอัตโนมัติรองรับเทคโ ..
30-10-2560ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ 3 รายการ
30-10-2560ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบเครือข่ายอาคารปฏิบัติการรวมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโ ..
30-10-2560ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบกล้องวงจรปิด พร้อมระบบควบคุมและสำรองไฟ
30-10-2560ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบบำบัดเคมี น้ำมันและน้ำหล่อเย็น
30-10-2560ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครนยกของ
30-10-2560ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่ออัตโนมัติและวง ..
02-11-2560ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องบำบัดน้ำเสียโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์(ต้นแบบ) จำนวน 3 ระบบ
02-11-2560ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระบบสร้างสื่อ 3 มิติเสมือนจ ..
02-11-2560ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครุภัณฑ์เพื่อฝึกทักษะการเรี ..
18-10-2560ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาขนาดกำล ..
17-10-2560จ้างปรับปรุงพื้นที่ ชั้น ๒-๓ อาคาร ๘๑ จำนวน 1 งาน
19-10-2560แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมและสัมมนาทางวิชา ..
18-10-2560ประกาศแผนจัดจ้างโครงการปรับปรุงห้องเรียน 1006 และ1008 จำนวน 1 งาน
17-10-2560ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561
17-10-2560ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้ ..
21-09-2560ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างอาคารบริการสาธารณูปโภคกลาง
25-09-2560ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงศูนย์นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 2 รายการ
17-10-2560ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง (ค่าเช่าโปรแกรม)
16-10-2560ประกาศแผนจัดซื้อรายการชุดปฏิกรณ์การสังเคราะห์พอลิเมอร์ จำนวน 1 ชุด
16-10-2560ประกาศแผนจัดซื้อรายการ เครื่อง Gel Permeation Chomatography (GPC) จำนวน 1 ชุด
16-10-2560ประกาศแผนจัดซื้อรายการตู้อบสูญญากาศ จำนวน 1 เครื่อง
16-10-2560ประกาศแผนจัดซื้อรายการชุดเครื่องระเหยตัวทำละลายสุญญากาศ จำนวน 1 ชุด
16-10-2560ประกาศแผนจัดซื้อรายการชุดเครื่อง UV-Vis สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ จำนวน 1 ชุด
12-10-2560ประกาศแผนจัดซื้อ เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี
12-10-2560ประกาศแผนจัดซื้อ เครื่องทดสอบความหนืดมูนนี่
27-09-2560ครุภัณฑ์ห้องระบบปฏิบัติการธุรกิจ จำนวน 1 ห้อง
11-10-2560ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเครื่องปรับอากาศชนิด Variable speed Inverter จำนวน 665 ชุด พร้อม ..
25-09-2560ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการประมวลผลสัญญาณ จำนวน 1 งาน
02-10-2560ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงห้องเรียนรวม 1106-1108 จำนวน 1 งาน
06-10-2560ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างตู้ปลอดเชื้อ Biological Safety Cabinet Class II ขนาด 1.50 ม. จำน ..
10-10-2560ประกาศแผนการจัดจ้างปรับปรุงอาคารคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
05-10-2560แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารโรงอาหารกลาง มจ ..
05-10-2560แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารโรงอาหารกลาง
21-09-2560แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้างปรับปรุงศูนย์วิจัยภายในอาคารศูนย์วิจั ..
06-10-2560ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 มจพ. วิทยาเขตระยอง
25-09-2560ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงห้องพักอาจารย์และสำนักงานภาควิชาสถิติประยุกต์ ..
07-09-2560ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงอาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน ..
ประกาศ TOR
08-12-2564ประกาศ TOR จัดซื้อระบบมอนิเตอร์ห้อง Data Center จำนวน 1 ระบบ
07-12-2564ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์รายการ ชุดวิเคราะห์อนุภาคฝุ่นจากยานยนต์สมัยใหม่ จำนวน 1 ชุด (ครั ..
01-12-2564ประกาศร่าง TOR ครภัณฑ์รายการ ชุดปฏิบัติการเรียนรู้เทคโนโลยีด้านพลังงานก๊าซชีวภาพ จำนวน ..
29-11-2564ประกาศร่างประกวดเครื่องเอ็นเอ็มอาร์สเปกโทรมิเตอร์ คลื่นความถี่ 400 MHz 1 ชุด
25-11-2564ประกาศร่าง TOR ชุดเครื่องทดสอบสภาวะอวกาศ จำนวน 1 ชุด
25-11-2564ประกาศร่าง TOR ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด
25-11-2564ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์รายการ เครื่องทดสอบการเสียดสีของผิววัสดุแบบอเนกประสงค์ จำนวน 1 เ ..
20-10-2564ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์รายการ ชุดวิเคราะห์ปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้าสำหรับระบบกักเก็บพลังงาน จำ ..
20-08-2564ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการ งา ..
11-09-2563ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์รายการ เครื่องกัดควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด
28-08-2563ประกาศร่างTOR ประกวดราคาจ้างก่่อสร้างโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ/ห้องเรียนเพื่อสนับสนุนก ..
13-04-2563ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้อง 52-201-204 เพื่อเป็ฯห้องปฏบัติการทางว ..
22-01-2563จัดซื้อครุภัณฑ์รายการ คอมพิวเตอร์สำหรับห้องจำลองการปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ จำนวน 70 เค ..
21-11-2562ประกาศ TOR ซื้อเครื่องกลึงควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด
21-11-2562ประกาศ TOR ซื้อชุดทดสอบหาคุณสมบัติของคอนกรีต เหล็กเสริมและวัสดุทางวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 ชุด
14-05-2562ประกาศ TOR งานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงานฝึกอบรม จำนวน 40 ชุด
25-03-2562สำนักหอสมุดกลาง ประกาศร่างโครงการซื้อจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ..
25-03-2562สำนักหอสมุดกลาง ประกาศร่างราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักหอสมุดกลาง ชั้น ๗ จำนวน ๑ งาน ด้วยว ..
07-02-2562ประกาศร่าง TOR ซื้อโครงการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตร ..
30-01-2562ประกาศร่าง TOR โครงการปรับปรุงอาคารสำนักหอสมุดกลาง ชั้น 7 จำนวน 1 งาน
05-10-2561ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์รายการ ระบบสัญญาณจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมอุป ..
25-07-2016-ร่าง- ประกาศ ขอบเขตงาน โครงการปรับปรุงห้องเรียน ห้องสอบวิทยานิพนธ์ ห้องประชุม/สัมมนาบั ..
26-11-2015รายการ เครื่องพิมพ์เอกสารระบบดิจิตอลขาว-ดำ ความเร็วสูงและโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับจัดทำระ ..
03-08-2015รายการ จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ
16-07-2015รายการ จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
16-07-2015รายการ จ้างเหมาดูแลรักษาและทำความสะอาด มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
05-03-2015ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครุภัณฑ์รายการลิฟต์โดยสาร ขนาดน้ำหนักบรรทุก 1,600 กิโลกรัม
05-03-2015ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครุภัณฑ์สำหรับหอพักนักศึกษา มจพ.วิทยาเขตระยอง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
07-12-2564ประกาศประกวดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการแปรรูปและถนอมอาหาร 1 จำนวน 1 ชุด
07-12-2564ประกาศประกวดซื้อเครื่องเอ็นเอ็มอาร์สเปกโทรมิเตอร์ คลื่นความถี่ 400 MHz จำนวน 1 ชุด
02-12-2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องตรวจสอบรอยร้าวแบบไม่ทำลายด้วยคลื่นเสียง ..
30-11-2564ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมา ..
30-11-2564ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบแ ..
30-11-2564ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เค ..
30-11-2564ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องไสสันทากาว ..
30-11-2564ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ Router หลักของมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ระบบ
30-11-2564ประกาศประกวดราคาการต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe Creative Cloud จำนวน 1,000 ผู้ใช้งาน
26-11-2564ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบแขนกลหุ่นยนต์ ..
25-11-2564ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการร ..
26-11-2564ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือด้านวิศวกรรมสำรวจเพื่องานวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 ชุด
23-11-2564ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณรวมของคาร์บอนอินทรีย์ จำนวน 1 เครื่อง
22-11-2564ประกาศประกวดราคาซื้อชุดทดสอบวัสดุเพื่องานวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 ชุด
17-11-2564ประกวดราคาจัดซื้อชุดเครื่องอ่านผลปฏิบัติการบนไมโคเพลท ระบบมัลติเทคชั่น จำนวน 1 ชุด
17-11-2564ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณรวมของคาร์บอนอินทรีย์ จำนวน 1 เครื่อง
18-11-2564ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการนวัตกรรมดิจิทัล จำนวน 1 ชุด
16-11-2564ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ คร ..
16-11-2564ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุ ..
15-11-2564ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เค ..
15-11-2564ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เค ..
10-11-2564ประกวดราคาซื้อชุดฝึกหุ่นยนต์อุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด
10-11-2564ประกวดราคาซื้อชุดฝึกระบบควบคุมอัตโนมัติพร้อม Scada จำนวน 1 ชุด
10-11-2564ประกวดราคาซื้อเครื่องเจียระไนราบ จำนวน 2 เครื่อง
09-11-2564ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการวงจรอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน ..
09-11-2564ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการวงจรอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ..
03-11-2564ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เค ..
03-11-2564ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เค ..
03-11-2564ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุ ..
28-10-2564ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุ ..
25-10-2564ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุ ..
25-10-2564ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุ ..
19-10-2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (Antiriru ..
19-10-2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม SPSS จำนวน 30 License
14-10-2564ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบสร้างชิ้นงานโลหะแบบสามมิติ จำนวน 1 ระบบ
14-10-2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้าในห้อ ..
30-09-2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการวงจรอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนต ..
29-09-2564ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห ..
29-09-2564ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องทดสอบอเ ..
20-09-2564ประกาศจัดซื้อการจัดระบบสร้างชิ้นงานโลหะแบบสามมิติ จำนวน 1 ระบบ
23-09-2564ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการพลศา ..
23-09-2564ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทดสอ ..
17-09-2564ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องสแกน 3 มิต ..
14-09-2564ประกาศประกวดราคา รายการจ้างเหมาดูรักษาและทำความสะอาด อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ..
10-09-2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยโดเมนเนมเซิร์ฟเวอร์ กทม. ว ..
06-09-2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ กทม. วิทย ..
06-09-2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความมั่นตงปลอดภัยเครือข่าย วิทยาเขตระ ..
01-09-2564ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52) และอาคารปฏิบัติการแ ..
31-08-2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานคบาวด์คอมพิวติ้งเพื่อก้าวส ..
20-08-2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยเครือข่าย (Firewall ..
20-08-2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Sun T5120 จำนวน 1 ระบบ
20-08-2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ AD Server วิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน 1 ระบบ
20-08-2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายวิทยาเขตระยอง จำนวน 1 ระบบ
17-08-2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Cire Switch กทม. (Cisco C9300, C9500) จำน ..
03-08-2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องแม่ข่ายสำรอง พร้อมลิขสิทธิ์การใช้งา ..
29-07-2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมเครือข่ายไร้สาย กทม. และวิทยาเขตปราจ ..
29-07-2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บสำรองข้อมูลกลุ่มเมฆ (EMC VNX5200) จ ..
29-07-2564ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Core Switch กทม. และวิทยาเขตปราจีนบุรี (Cisco 6807, ..
23-07-2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเพิ่มประสิทธิภาพการรับส่งข้อมูลของอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย จำ ..
15-07-2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บและสำรองข้อมูลทางไกล จำนวน 1 ระบบ
15-04-2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Radius กทม. และวิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน 1 ..
15-07-2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Router กทม. และวิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน 1 ..
08-07-2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Router วิทยาเขตระยอง จำนวน 1 ระบบ
24-03-2564ประกาศประกวดราคาซื่อคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ สำนักหอสมุดกลาง ปี 2564
12-03-2564ประกาศแผนการจัดซื้อระบบเครือข่ายไร้สาย (Wifi6) อาครอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน
09-03-2564ประกาศประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดรา ..
02-03-2564ประกาศแผนงานปรับปรุงสำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน
17-02-2564ประกาศประกวดราคาซื้อระบบห้องปฏิบัติการเพื่อการประมวลผลข้อมูลเชิงลึกขนาดใหญ่ จำนวน 1 ระบบ
11-02-2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมห้องน้ำชั้น 1 ถึงชั้น 5 ด้านศาลริมคลอง อาคาร 52 จ ..
08-02-2564ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมี จำนวน 1 ชุด
04-02-2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการฮาร์ดแวร์ ห้อง 214- ..
28-01-2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องจำลองการเชื่อมเสมือนจริงพร้อมวิเคราะห์ผลกา ..
28-01-2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมมิก/แมก ระบบอินเวอร์เตอร์ LCD Full D ..
26-01-2564ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย จำนวน 1 เครื่อง
27-01-2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมถังบำบัดน้ำเสีย อาคาร 44 จำนวน 1 งาน
25-01-2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟท์โดยสาร อาคาร 52 จำนวน 1 งาน
11-01-2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อมริมทางเดินฝั่งน้ำตกข้างอาคาร 5 ..
22-01-2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเชื่อมทิกระบบอินเวอร์เตอร์ขนาด 300 แอมป์ จำนวน 10 ชุด ..
11-01-2564ประกาศประกวดราคาซื้อระบบการประมวลผลคลัสเตอร์สำหรับงานวิจัยทางคณิตศาสตร์ จำนวน 2 เครื่อง
22-01-2564ประกวดราคาซื้อชุดศึกษาการปฏิบัติการด้านวิศวกรรมปฐพี จำวน 1 ชุด
12-01-2564ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดควบคุมแขนกลอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)
08-01-2564ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อชุดศึกษาการปฏิบัติการด้านวิศวกรรมปฐพี จำวน 1 ชุด
05-01-2564ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อเครื่องจำลองการเชื่อมเสมือนจริงพร้อมวิเคราะห์ผลการเชื่อมและข้อ ..
25-12-2563ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดศึกษาการปฏิบัติการด้านวิศวกรรมปฐพี จำวน 1 ชุด
23-12-2563ประกาศแผนการจัดซื้อต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe Creative Cloud จำนวน 1,000 ผู้ใช้งาน
23-12-2563ประกาศแผนการจัดซือต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Microsoft Volume License จำนวน 700 FTE
23-12-2563ประกาศแผนการจัดซื้อต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม MATLAB จำนวน 1 ชุด
21-12-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคางานจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการห้องเรียนเพื ..
17-12-2563ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อเครื่องเชื่อมทิกระบบอินเวอร์เตอร์ขนาด 300 แอมป์ จำนวน 10 ชุด ( ..
17-12-2563ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อเครื่องเชื่อมมิก/แมก ระบบอินเวอร์เตอร์ LCD Full Digital ขนาด 3 ..
16-12-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวัดสัญญาณทางไฟฟ้าสำหรับห้องปฏิบัติการ จ ..
09-12-2563ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง จำนวน ..
09-10-2563ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องเชื่อมมิก/แมก ระบบอินเวอร์เตอร์ LCD Full Digital ขนาด 320 แ ..
22-09-2563ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อเครื่องเชื่อมมิก/แมก ระบบอินเวอรืเตอร์ LCD Full Digital ขนาด 3 ..
29-09-2563ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องเชื่อมทิกระบบอินเวอร์เตอร์ขนาด 300 แอมป์ จำนวน 10 ชุด
15-09-2563ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อเครื่องเชื่อมทิกระบบอินเวอร์เตอร์ขนาด 300 แอมป์ จำนวน 10 ชุด
07-12-2563ประกาศแผนการจัดซื้อระบบตรวจสอบตัวตนเพื่อเข้าใช้งานเครือข่าย มจพ.วิทยาเขตระยอง จำนวน 1 ระบบ
04-12-2563ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อระบบห้องปฏิบัติการเพื่อการประมวลผลข้อมูลเชิงลึกขนาดใหญ่ จำนวน ..
02-12-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกัดควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
30-11-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Notebook จำนวน 3 เครื่อง
02-12-2563ประกาศประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดรา ..
30-11-2563ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดควบคุมแขนกลอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด
30-11-2563ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดควบคุมแขนกลอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด
09-11-2563ประกาศยกเลิกซื้อชุดไมค์ประชุมชนิดดิจิตอล จำนวน 1 ชุด
09-11-2563ประกาศยกเลิกซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายสำหรับความปลอดภัยนอกอาคาร 52 จำนวน 1 ระบบ
09-11-2563ประกาศยกเลิกซื้อโปรแกรมออกแบบสารสนเทศด้านวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 ชุด
09-11-2563ประกาศยกเลิกซื้อเครื่องมือวัดไฟฟ้าอเนกประสงค์แบบดิจิตอลชนิดพกพา จำนวน 40 เครื่อง
09-11-2563ประกาศยกเลิก ซื้อเครื่องถ่ายทอดสัญญาณแบบไร้สาย เพื่อรองรับการเรียนการสอน 4.0 จำนวน 4 เ ..
09-11-2563ประกาศยกเลิก ซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ พร้อมอุปกรณ์เพิ่มระยะสัญญาณภาพ จำนวน 1 ชุด
09-11-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดไมค์ประชุมชนิดดิจิตอล จำนวน 1 ชุด
09-11-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องถ่ายทอดสัญญาณแบบไร้สาย เพื่อรองรับการเรียนการสอน 4.0 ..
09-11-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ พร้อมอุปกรณ์เพิ่มระยะสัญญาณภาพ จำนวน 1 ..
09-11-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องยิงและตัดด้วยเลเซอร์และเครื่อง CNC 3 แกน จำนวน 1 ชุด
09-11-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมออกแบบสารสนเทศด้านวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 ชุด
09-11-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือวัดไฟฟ้าอเนกประสงค์แบบดิจิตอลชนิดพกพา จำนวน 40 เค ..
26-11-2563ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดสีแบบสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ จำนวน 1 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล ..
26-11-2563ประกาศประกวดราคาซื้อระบบบริการประมวลผลภายในเพื่อการเรียนการสอน จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประ ..
26-11-2563ประกาศประกวดราคาซื้อชุดห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดรา ..
25-11-2563ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการฮาร์ดแวร์ ห้อง 214-215 อาคาร 52 จำนวน 1 งาน
17-11-2563ประกวดราคาซื้อชุดศึกษาการปฏิบัติการด้านวิศวกรรมปฐพี จำวน 1 ชุด
12-11-2563ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อชุดห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ จำนวน 1 ชุด
09-11-2563ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อชุดศึกษาการปฏิบัติการด้านวิศวกรรมปฐพี จำวน 1 ชุด
06-11-2563ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวัดสัญญาณทางไฟฟ้าสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 20 เครื่อง (ครั้งที ..
04-11-2563ประกาศแผนการจัดซื้อระบบป้องกันผู้บุกรุกและรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย (Firewall) จำนว ..
02-11-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดทดลองการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1ชุด
30-10-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดทดลองอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อนหลายชนิด จำนวน 1 ชุด
27-10-2563ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารอุทยา ..
07-10-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องแยกสารชีวโมเลกุลโปรตีนให้บริสุทธิ์ ประจำปี ..
07-10-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการวงจรอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 23 กันย ..
23-09-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการวงจรอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
20-10-2563ร่างประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อชุดศึกษาการปฏิบัติการด้านวิศวกรรมปฐพี จำวน 1 ชุด
20-10-2563ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวัดสัญญาณทางไฟฟ้าสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 20 เคร ..
05-10-2563ประกวดราคาซื้อชุดทดลองการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 ชุด
05-10-2563ประกวดราคาซื้อเครื่องกัดควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
16-09-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุ ..
17-09-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารแบบโครมาโตกราฟี ..
24-09-2563ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 26 เครื่อง
18-09-2563ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52) และ ..
15-09-2563ประกวดราคาซื้อชุดควบคุมแขนกลอุตสาหกรรม จำนวน 1ชุด
15-09-2563ประกวดราคาซื้อชุดทดลองการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1ชุด
15-09-2563ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ/ห้องเรียนเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนกา ..
14-09-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนักศึกษา จำนวน 1 ระบบ
11-09-2563ประกวดราคาซื้อชุดทดลองอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อนหลายชนิด จำนวน 1ชุด
10-09-2563ประกวดราคาซื้อชุดฉายภาพข้ามศีรษะพร้อมตัวแสดงผลแบบสัมผัส จำนวน 1 ชุด
10-09-2563ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับจัดการสื่อการเรียนการสอนออนไลน์แบบเวลาจริง จำ ..
26-08-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (Antivirus) ..
26-08-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) จำนวน 1 ระบบ
25-08-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ กทม. วิทย ..
25-08-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยโดเมนเนมเซิร์ฟเวอร์ กทม. ว ..
19-08-2563ประกาศเผยแพร่ โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ/ห้องเรียนเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่ ..
20-08-2563ประกาศแผน จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52) และอาคารปฏิบัติการแล ..
07-08-2563ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารหอพัก ..
07-08-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างย้านฐานข้อมูลทะเบียนนักศึกษา (KBASE) จำนวน 1 ระบบ
07-08-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ AD Server จำนวน 1 ระบบ
07-08-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Router วิทยาเขตระยอง จำนวน 1 ระบบ
04-08-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์ จำนวน 1 ระบบ
03-08-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องแม่ข่ายสำรอง พร้อมลิขสิทธิ์การใช้งา ..
03-08-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องฉายภาพ Projector จำนวน 4 เครื่อง
29-07-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Core Switch กทม. และวิทยาเขตปราจีนบุรี จำ ..
29-07-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บสำรองข้อมูลกลุ่มเมฆ (EMC VNX5200) จ ..
23-07-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมเครือข่ายไร้สาย กทม. และวิทยาเขตปราจ ..
23-07-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บสำรองข้อมูลทางไกล จำนวน 1 ระบบ
23-07-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้าในห้อ ..
01-07-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบติดผนัง พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ
20-07-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้อง 52-201-204 เพื่อเป็นห้องปฏิบ ..
20-07-2563ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยเครือข่าย วิทยาเขตระยอง จ ..
15-07-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Router กทม. และวิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน 1 ..
15-07-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Radius กทม. และวิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน 1 ..
08-07-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายวิทยาเขตระยอง จำนวน 1 ระบบ
05-06-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบสำรองน้ำประปา อาคาร 44
05-05-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
30-04-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบสำรองน้ำประปา อาคาร 44
30-04-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหน้าต่างข้างบันได คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52 ) ..
11-03-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องทดสอบวัสดุงานวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 งาน
08-05-2563ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้อง 52-201-204 เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมขั้นสูง ..
03-04-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและเทคโนโลยีและสารสนเท ..
03-04-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและเทคโนโลยีและสารสนเท ..
10-04-2563ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง จ้างออกแบบอาคารหอพักนักศึกษาศูน ..
11-03-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงสำหรับการประลองขั้นส ..
11-03-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องวัดสัญญาณทางไฟฟ้าที่มีความแม่นยำและคว ..
12-03-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดคอมพิวเตอร์เพื่อจัดการเรียนการสอนและฝึกผลิตสื่อประสมและส ..
11-03-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน Internet of Thi ..
11-03-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์รายการ กล่องความต้านทานปรับค่าได้ จำนวน 10 กล่อง
11-03-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดทดสอบหาคุณสมบัติของคอนกรีต เหล็กเสริมและวัสดุทางวิศวกรรมโยธา ..
19-03-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด
18-03-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดสาธิตสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครุศาสตร์ไฟฟ ..
12-03-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมชุดเครื่องสูบน้ำ ยี่ห้อ GRUND FOS อาคาร 44 จำนวน 1 ..
10-03-2563ประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)
10-03-2563ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างค ..
03-03-2563ประกวดราคาซื้อชุดสาธิตสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครุศาสตร์ไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)
03-03-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe Creative Cloud (ครั้งที่ 2 ..
28-02-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้า อาคาร 52 คณะครุศาสต ..
28-02-2563ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด
19-02-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม MATLAB จำนวน 1 ชุด
19-02-2563ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การจัดจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคา ..
18-02-2563ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวัดปฏิบัติการไฟฟ้าสื่อสารสำหรับการขอใบประกอบวิชาชี ..
17-02-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ..
17-02-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดศึกษาการปฏิบัติการด้านการวัด จัดเก็บ บันทึก และประมวลผลข้อมู ..
07-02-2563ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดร ..
14-02-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการสถานีวิทยุกระจายเสี ..
07-02-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Microsoft Volume License จำนวน 700 FTE
30-01-2563ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด
30-01-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ
28-01-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจอภาพแบบปฏิสัมพันธ์ขนาดใหญ่ จำนวน 3 เครื่อง
28-01-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดทดลองเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ จำนวน 1 ชุด ด้วย ..
28-01-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบประชุมทางไกล จำนวน 1 ระบบ
17-01-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดประสิทธิภาพยานยนต์สมัยใหม่ จำ ..
24-01-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องมือวัดสัญญาณทางไฟฟ้าสำหรับก ..
24-01-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดทดลองสำหรับฝึกปฏิบัติทางด้านกลศาสตร์ จำนวน 1 ชุด
23-01-2563ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดสาธิตสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครุศาสตร ..
22-01-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 เครื่อง
22-01-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดศึกษาการปฏิบัติการด้านการศึกษา จำนวน 1 ชุด
21-01-2563ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การจัดจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างง ..
17-01-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยเครือข่าย (Firewall ..
17-01-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศแผนจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องแม่ข่ายสำรอง พร้อมลิขสิทธิ ..
17-01-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบป้องกันผู้บุกรุกเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (IPS ..
17-01-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ กทม. และว ..
17-01-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยโดเมนเนมเซิร์ฟเวอร์ (DNS I ..
17-01-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมเครือข่ายไร้สาย กทม. และวิทยาเขตปราจ ..
17-01-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) ยี่ห้อ RIELLO รุ่ ..
17-01-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บสำรองข้อมูลกลุ่มเมฆ (EMC VNX 5200) ..
17-01-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Core Switch กทม. รุ่น6807 และวิทยาเขตปราจ ..
17-01-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Radius กทม. และวิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน 1 ..
17-01-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Router กทม. และวิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน 1 ..
17-01-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายวิทยาเขตระยอง จำนวน 1 ระบบ
17-01-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บและสำรองข้อมูลทางไกล จำนวน 1 ระบบ
17-01-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศห้อง Data Center กทม. และวิทยา ..
17-01-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Router วิทยาเขตระยอง จำนวน 1 ระบบ
17-01-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ชั้น 3-5 อาคารอเนกประสงค์ จำน ..
17-01-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ AD Server วิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน 1 ระบบ
08-01-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบภาพและเสียงห้องฝึกอบรม 8 ชุด จำนวน 1 รายการ
03-01-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 41 เครื่อง
03-01-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ระบบ
03-01-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเดินสายสัญญาณใยแก้วนำแสง จำนวน 1 งาน
03-01-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุงห้อง FINN Space จำนวน 1 งาน
03-01-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง
02-01-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อประตูควบคุมการเข้า-ออกแบบปีกนก จำนวน 1 ชุด
02-01-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์จ่ายกระแสไฟฟ้าห้องเครือข่าย มจพ.วิทยาเขตระยอง จำนว ..
02-01-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์สำรองข้อมูล จำนวน 1 ระบบ
02-01-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 8 เครื่อง
02-01-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ และระบบเครือข่ายไร้สาย จำนว ..
02-01-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 48,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ..
02-01-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโต๊ะ19ตัวเก้าอี้36ตัว จำนวน 1 งาน
17-12-2562ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิ ..
15-11-2562ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการระบบภาพและเสียงห้องฝึกอบรม 8 ชุด จำนวน 1 ..
27-11-2562ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อ ชุดศึกษาการปฏิบัติการด้านการวัด จัดเก็บ บันทึก และประ ..
21-11-2562ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ราการ ชุดศึกษาการปฏิบัติการด้านการศึกษา จำนวน 1 ชุด
21-11-2561ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่อออุตส ..
10-09-2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษ ..
30-09-2562ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเ ..
12-07-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการระบบฐานข้อมูล และเครือข่าย IGIP จำนวน 1 งาน
18-09-2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความ ..
30-08-2562ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพ ..
25-12-2561ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดห้องปฏิบัติการยานยนต์สมัยใหม่ จำนวน 1 ชุด ..
13-09-2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52) และอา ..
01-02-2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดห้องปฏิบัติการยานยนต์สมัยใหม่ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)
02-01-2562ประกาศประกวดราคาซื้อชุดห้องปฏิบัติการยานยนต์สมัยใหม่ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)
09-09-2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการต่อเติมห้องสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน
30-08-2562ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดก ..
09-08-2562ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหม ..
02-08-2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 3 เครื่อง
02-08-2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแบบตั้งแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีท ..
31-07-2562ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดร ..
08-07-2562สำนักหอสมุดกลาง ประกาศผู้ชนะการจ้างฐานข้อมูล Scopus โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23-07-2562ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมห้องสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 1 งา ..
08-07-2562ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่อง ..
24-06-2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร หมายเลข 3960-002-01-02/00002
06-06-2562สำนักหอสมุดกลาง ประกาศผู้ชนะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักหอสมุดกลาง ชั้น ๗ จ ..
22-05-2562ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อม ..
22-05-2562ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื ..
13-05-2562ประกาศผู้ชนะสำนักหอสมุดกลาง ราคากลางโครงการหนังสือภาษาต่างประเทศ จำนวน 30 รายการ 100, ..
27-03-2562ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดร ..
30-01-2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงศูนย์ฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสา ..
13-12-2561ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงศูนย์ฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม (ค ..
12-12-2561ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงศูนย์ฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม
27-11-2561ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงศูนย์ฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม
07-05-2562ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อ ..
19-03-2562ยกเลิกโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยองและวิทยาเขต ..
30-04-2562ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็ ..
11-04-2562ประกาศผู้ชนะโครงการซื้อจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยองแ ..
12-12-2561ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ห้อง
27-11-2561ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ห้อง
23-04-2562ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดร ..
14-03-2562ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรั ..
18-04-2562ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อ ..
10-04-2562ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาส ..
17-12-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ศูนย์ฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม 8 รายการ
27-11-2561ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ศูนย์ฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม 8 รายการ
11-04-2562ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรั ..
29-03-2562สำนักหอสมุดกลาง รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือ ..
29-03-2562สำนักหอสมุดกลาง เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้ ..
19-03-2562สำนักหอสมุดกลาง เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโน ..
26-12-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ห้อง (ค ..
13-12-2561ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ห้อง (ครั้งที่ 2)
20-03-2562สำนักหอสมุดกลาง ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ยกเลิกประกาศเช ..
29-03-2562สำนักหอสมุดกลางประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปร ..
29-03-2562สำนักหอสมุดกลางประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจั ..
22-02-2562ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรั ..
15-03-2562ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อฝึกอบรมการพัฒนาโรงงานดิจิตอล และการผลิตแบบ ..
22-01-2562ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซ ..
05-02-2562ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อ ..
20-02-2562ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงาน ..
22-02-2562ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรั ..
21-02-2562ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรั ..
18-02-2562ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อ ..
14-02-2562ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัด ..
08-03-2562สำนักหอสมุดกลาง ประกาศราคาซื้อจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเนือ วิทยาเขต ..
20-02-2562สำนักหอสมุดกลาง ประกาศราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักหอสมุดกลาง ชั้น 7 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีป ..
15-02-2562ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ออ ..
24-07-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประตูควบคุมการเข้า-ออกอัตโนมัติ (Access Control Sstem) โดยวิธีเฉ ..
17-10-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
26-12-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือภาษาอังกฤษและภาษาไทย (จำนวน 94 รายการ)
13-12-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือภาษาอังกฤษ (จำนวน 28 รายการ)
21-01-2562ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนองานจ้างผู้คว ..
10-01-2562ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ยกเลิกประกาศจ้างออกแบบงานก่อสร้ ..
07-01-2019งานระบบไฟฟ้าอาคารศูนย์วิจัยเกษตรแปรรูป มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
07-01-2562งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคา ซ่อมฝ้าเพดานของอาคารบริหารและอาคารหอประชุม มจพ.วิทยาเขตปร ..
20-12-2561งานก่อสร้างปรับปรุงทางขึ้นลงเครื่องบิน มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
27-11-256127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมึก 2,118.60 บาท
28-11-256136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกรอบรูป 16,800 บาท
04-12-256130 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ1,039 บาท
03-12-256129 ประกาศผู้ชนะการเสนอหนังสือภาษาไทย 600 บาท
22-11-256128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 16 รายการ19,196.55
23-11-256125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อป้ายสติกเกอร์ 192.60
22-08-25613 ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 2,600 บาท
08-08-25612 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 7 รายการ 11,418 บาท
06-12-256137ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 2 รายการ 14231บาท
06-12-256133ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 5 รายการ 9,998.06 บาท
30-11-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 98 รายการ
23-11-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 95 รายการ
06-12-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 68 รายการ
11-12-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือภาษาอังกฤษ (จำนวน 59 รายการ)
14-12-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคาร 52 จำนวน 1 ระบบ
14-12-2561เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการปรับปรุงสนามกีฬา อาคาร 40 ปี มจพ. ด้วยวิธีประกวดราคา ..
13-12-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาและพื้น ..
12-12-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์สร้างภาพ 3 มิติ เสมือนจริง จำนวน 1 ..
11-12-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายสำหรับความปลอดภั ..
11-12-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันการโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Educat ..
11-12-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อรองร ..
19-10-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ จำนวน 45 ตัว
28-11-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกัดเพลาตั้ง จำนวน ๒ เครื่อง
28-11-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ด้านวิศวกรรมจราจรและขนส่ง จำนวน ๑ ชุด
28-11-2561ประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง อาคาร 52 จำนวน 1 ร ..
27-11-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 24 จุด จำนวน 1 ระบบ
27-11-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เครื่องกัดลายทองแดงสำหรับการสร้างสรรค์แผ่นวงจรพิพม์ จำนวน ..
27-11-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องมือวัดและวิเคราะห์ทางไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 ชุด
27-11-2561ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา ซื้อเครื่องฉายภาพจากคอมพิวเตอร์แบบปฏิสัมพันธ์ จำนวน 2 เครื่อง
27-11-2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาและพื้นที่ปฏิบัติงานภาควิชาครุศ ..
21-11-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์ (อาคาร52) แ ..
19-09-2561ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายสำหรับความปลอดภัยภายในอาคาร 52 จำน ..
19-09-2561ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมอุปกรณ์ดั ..
16-11-2561ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ระบบคอมพิวเตอร์สร้างภาพ 3 มิติ เสมือนจริง จำนวน 1 ..
16-11-2561ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันการโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Education 4.0 จำนวน 1 ระ ..
16-11-2561ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อรองรับการเรียนการสอน Ed ..
14-11-2561ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายสำหรับความปลอดภัยภา ..
14-11-2561ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง อาคา ..
13-11-2561ประกาศ ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาและพื ..
09-11-2561ประกาศ ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52) และอาคา ..
05-11-2561ประกาศประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายอาคารสถาบันการศึกษาและความร่วมมือนานาชาติ จำนวน 1 ระบบ
05-11-2561ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สาธิตการผลิตสินค้าระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)
29-10-2561ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องกัดเพลาตั้ง จำนวน 2 เครื่อง
25-10-2561ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์ด้านวิศวกรรมจราจรและขนส่ง จำนวน 1 ชุด
25-10-2561ประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง อาคาร 52 จำนวน 1 ร ..
17-10-2561ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบการผลิตอัตโนมัติในระดับอุตสาหกรรม จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที ..
16-10-2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาและพื้นที่ปฏิบัติงานภาควิชาครุศ ..
04-10-2561ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สาธิตการผลิตสินค้าระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการประกว ..
11-10-2561ประกาศ ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับการเรียน ..
10-10-2561ประกาศ ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องกัดเพลาตั้ง จำนวน 2 เครื่ ..
05-10-2561ประกาศ ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ระบบคอมพิวเตอร์สร้างภาพ 3 มิติ เ ..
09-10-2561ประกาศ ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันการโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Educ ..
28-09-2561ประกาศ ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ..
05-10-2561ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายสำหรับความปลอดภัยภายในอาคาร 52 จำน ..
27-09-2561ประกาศประกวดราคาซื้อชุดประลองระบบเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ..
21-09-2561ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียน คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน ด้ ..
19-09-2561ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อรองรับการเรียนการสอน E ..
14-09-2561ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องประลองปฐพีกลศาสตร์และงานคอนกรีต จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี ..
12-09-2561ประกาศประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม(อาคาร 52) และอาคารป ..
13-09-2561ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันการโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Education 4.0 จำนวน 1 ระ ..
13-09-2561ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางโลหะวิทยา จำนวน 1 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอ ..
13-09-2561ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบการผลิตอัตโนมัติในระดับอุตสาหกรรม จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธี ..
10-09-2561ประกาศ ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ตรวจสอบผิวชิ้นงาน แบบ 3 มิติ และสามารถวัดระยะได้ จำน ..
11-09-2561ประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์สร้างภาพ 3 มิติ เสมือนจริง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประ ..
10-09-2561ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องกัดเพลาตั้ง จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding
06-09-2561ประกาศประกวดราคาซื้อชุดขับเคลื่อนและสร้างภาระเครื่องกลไฟฟ้าแบบเซอร์โว จำนวน 3 ชุด ด้วยว ..
07-09-2561ประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักหอสมุดกลาง อาคารนวมินทรราชิน ..
18-07-2561สำนักหอสมุดกลาง ประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักหอสมุดกลาง ..
12-07-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคาร 81-82
12-07-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
10-07-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Harddisk 250 GB จำนวน 50 ตัว (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
06-07-2561ประกาศผู้ชนะกาเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบดินด้วยแรงพลศาสตร์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วย ..
06-07-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบกำลังอัดประลัยคอนกรีต และหมอนคอนกรีต ข ..
21-02-2561ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานหินเรียง มจพ. วิทยาเขตระยอง ด้วยวิ ..
09-04-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 4 เครื่อง
29-03-2561ประกาศผู้ชนะผู้การเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบสร้างสื่อ 3 มิติเสมือนจริง จำนวน 1 ชุด ด้ว ..
30-01-2561ประกาศเชิญชวน เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องระบบปฏิบัติการกา ..
21-03-2561ประกาศประกวดราคาฯ (e-bidding) เครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระแบบรวดเร็ว จำนวน 1 เครื่อง (ครั้ง ..
19-03-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอนวิชาฝึกปฏิบัติ ..
19-03-2561ประกาศประกวดราคาซื้อระบบสร้างสื่อ 3 มิติเสมือนจริง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก ..
15-02-2561ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสร้างสื่อ 3 มิติเสมือนจริง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวด ..
13-02-2561เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงหลังคาคลุมพื้นที่จัดกิจกรรมด้านวิชาการลานสวนปาล ..
13-02-2561ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอนวิชาฝึกปฏิบัติการสอน จำนวน 1 ชุด ..
22-01-2561เรื่อง จ้างออกแบบอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีขั้นสูง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
23-01-2561เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบบำบัดเคมี น้ำมันและน้ำหล่อเย็น จำนวน 1 ระบบ
22-01-2561ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องทดสอบความหนืดมูนนี่ จำนวน 1 เครื่อง
17-01-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหุ่นยนต์อุตสาหกรรมแบบ 6 DOF ระบบ Force Control Robot Grippe ..
18-12-2560เรื่อง การจัดจ้างผู้ควบคุมงานปรับปรุงศูนย์นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 2 รายการ จำนวน 1 งาน
15-12-2560เรื่อง การจัดจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารบริการสาธารณูปโภคกลาง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
18-12-2560เรื่อง
27-11-2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ออกแบบควบคุมแบบทันเวลา จำนวน 1 ชุด
07-12-2560เรื่อง ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง
13-11-2560ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ชุดฝึกปฏิบัติการเครื่องกล 3 รายการ
13-11-2560ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมยานยนต์ จำนวน 1 ระบบ
13-11-2560ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เครนยกของ จำนวน 1 ตัว
07-11-2560เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเสียงห้องประชุมและสัมมนาทางวิชาการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธ ..
06-11-2560ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด พร้อมระบบควบคุมและสำรองไฟ
06-11-2560ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายอาคารปฏิบัติการรวมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
06-11-2560ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า 3 รายการ
09-11-2560ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ระบบกล้องวงจรปิด พร้อมระบบควบคุมและสำรองไฟ (ครั้งที่ 2 )
09-11-2560ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ระบบเครือข่ายอาคารปฏิบัติการรวมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ครั้งท ..
08-11-2560ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 3 รายการ (ครั้งที่ 2)
08-11-2560ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ชุดฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยีระบบรถไฟฟ้า ระบบรางและระบบโรงงานดิจิตัล
07-11-2560ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ชุดฝึกปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมอัตโนมัติรองรับเทคโนโลยีหุ่นยนต ..
07-11-2560ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ 3 รายการ
08-11-2560เรื่อง การจัดจ้างออกแบบงานปรับปรุงอาคารฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับอุตสาหก ..
02-11-2560เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบริการสาธารณูปโภคกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
02-11-2560เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงศูนย์นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต 2 รายการด้วยวิธีการทางอิเล็ ..
01-11-2560ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 3 รายการ
01-11-2560ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ระบบเครือข่ายอาคารปฏิบัติการรวมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
01-11-2560ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ระบบกล้องวงจรปิด พร้อมระบบควบคุมและสำรองไฟ
19-10-2560เรื่อง การจัดจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารโรงอาหารกลาง มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี โดยวิธีประกา ..
19-10-2560เรื่อง การจัดจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารโรงอาหารกลาง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
29-08-2560ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดผ่าดูการทำงานภายในเครื่องยนต์กังหันก๊ ..
22-08-2560ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการและสำนักงาน 61
22-08-2560เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน
22-08-2560เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารโรงอาหารกลางด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22-08-2560เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารกลาง มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
15-08-2560เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 40 ปี มจพ. งานบริการสุขภาพ อาคารยิมเนเซียม แล ..
07-08-2560ประกาศราคากลาง เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง
10-08-2560ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ รายการ เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสม ..
31-07-2560เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ จำนวน 1 ชุด
27-07-2560เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ 8 รายการ จำนวน 1 ชุด
27-07-2560เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องเสียงในห้องเรียนรวมขนาด 40 คน จำนวน 21 ชุด
26-07-2560เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องระบบปฏิบัติการการท่องเที่ยวและโรงแรม จำนวน 1 ห้อง
26-07-2560เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ
20-07-2560เรื่อง สอบราคาจ้างงานก่อสร้างศาลากลางน้ำ มจพ.วิทยาเขตระยอง จำนวน 1 งาน
20-07-2560เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างฐานเสาธงชาติ มจพ.วิทยาเขตระยอง จำนวน 1 งาน
18-07-2560เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องประชุมพวงคราม 2 จำนวน 1 ห้อง
18-07-2560เรื่อง จัดซื้อรายการครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน B4-20 จำนวน 1 ชุด
20-07-2560เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารอเนกประสงค์และอาคารนวมินทรราชินี
22-12-2559เรื่อง การจัดจ้างที่ปรึกษาออกแบบอาคารวิทยาศาสตร์การกีฬาและหอประชุมอเนกประสงค์ โดยใช้วิธ ..
27-12-2559สอบราคาซท้อครุภัณฑ์รายการ รถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
21-12-2559เรื่อง การจัดจ้างที่ปรึกษาออกแบบอาคารวิทยาศาสตร์การกีฬาและหอประชุมอเนกประสงค์ โดยวิธีคั ..
11-11-2559ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี 3 จำนวน 1 ห้อง
03-10-2016ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี 2 จำนวน 5รายการ
04-10-2016ราคากลาง เครื่องควบคุมอุณหภูมิน้ำเพื่อการขึ้นรูปวัสดุสังเคราะห์และจากธรรมชาติ จำนวน 1 เ ..
04-08-2016เรื่อง ประกวดราคคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารอเนกประส ..
05-08-2016งานจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
05-08-2016งานจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
05-08-2016งานจ้างเหมาดูแลรักษาและทำความสะอาด มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
ประกาศผู้ชนะ
03-12-2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องทดสอบอเนกประสงค์ จำนวน 1 ชุด
07-12-2564ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อระบบสร้างชิ้นงานโลหะแบบสามมิติ จำนวน 1 ระบบ
30-11-2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการวงจรอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนธ ..
26-11-2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ความละเอียดสูงสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนว ..
25-11-2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาและทำกันซึมดาดฟ้าอาคารคณะเทคโนโลยีและ ..
24-11-2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดประลองวิศวกรรมเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ
23-11-2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศประจำอาคาร 44 และอาคาร 52 จำนวน 1 งาน
04-10-2564ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคโค ..
08-11-2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบควบคุมการขับเคลื่อนประตูทางเข้าออกอัจฉริยะอาคาร 44 และอ ..
09-11-2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องผลิตโอโซนเข้มข้นแบบพกพา จำนวน 3 เครื่อง
09-11-2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ
05-11-2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
07-10-2564สำนักหอสมุดกลาง รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือ ..
21-09-2564สำนักหอสมุดกลาง ประกาศผูชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักหอสมุดกลาง อาคารน ..
20-09-2564ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52) และอาคารปฏิบัติกา ..
17-09-2564ประกาศผู้ชนะ รายการจ้างเหมาดูรักษาและทำความสะอาด อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาช ..
13-09-2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ ..
05-07-2564สำนักหอสมุดกลางประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ..
30-07-2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดกิจกรรมอบรมทักษะด้าน RaspberryPi,OPenCV,Machine Lear ..
05-08-2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ภาควิชาครุศาสต ..
09-07-2564สำนักหอสมุดกลาง ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra โดยวิธีเฉ ..
23-06-2564สำนักหอสมุดกลางประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จำนวน 1 เค ..
30-06-2564สำนักหอสมุดกลาง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของส ..
19-07-2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52) ..
24-05-2564ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อระบบเครือข่ายไร้สาย (Wifi6) อาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน
26-03-2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโปรแกรมออกแบบสารสนเทศด้านวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 ชุด
27-04-2564เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จำนวน ๕ รายการ) จำนวน ๑ ชุด ด้ว ..
30-04-2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน
29-03-2564ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่ออ ..
22-01-2564ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเ ..
01-04-2564ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี2564 สำนักห ..
01-04-2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 48,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ..
29-03-2564เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 4 เครื่อง
25-03-2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดปฏิบัติการเชื่อม พร้อมชุดดูดควัน จำนวน 1 ชุด
22-03-2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทดสอบกำลังวัสดุแบบอเนกประสงค์ ขนาด 2,000 กิโลนิวตัน จ ..
26-08-2563ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักหอสมุดกลาง ฯ ปี 2564
15-03-2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดสอบกำลังวัสดุแบบอเนกประสงค์ ขนาด 100 กิโลนิ ..
15-03-2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ซื้อเครื่องทดสอบความแข็งวัสดุ จำนวน 1 ชุด
23-02-2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องอัดขึ้นรูปร้อน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประ ..
10-03-2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดศึกษาการปฏิบัติการด้านวิศวกรรมปฐพี จำวน 1 ชุด
10-03-2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดศึกษาการปฏิบัติการด้านวิศวกรรมปฐพี จำวน 1 ชุด
23-02-2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย จำนวน 1 เครื่อง
16-02-2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับการเรียนรู้แบบลงมื ..
01-03-2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม MATLAB จำนวน 1 ชุด
23-02-2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์จ่ายกระแสไฟฟ้าห้องเครือข่าย จำนวน 9 ชุด
23-02-2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดควบคุมแขนกลอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)
17-02-2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ (ภาควิชาครุศาส ..
05-01-2564ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่อง ..
28-01-2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบจัดการการจัดเก็บข้อมูลจราจรการยืนยันตัวตนตาม พ.ร.บ.คอ ..
26-01-2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Microsoft Volume License จำนวน 7 ..
26-01-2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe Creative Cloud จำนวน 1,000 ..
21-01-2564ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเ ..
14-01-2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบตรวจสอบตัวตนเพื่อเข้าใช้งานเครือข่าย มจพ.วิทยาเขตระยอ ..
14-01-2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบป้องกันผู้บุกรุกและรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย (Fir ..
28-12-2563ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ระบบบริ ..
06-01-2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบการเชื่อมต่อเครือข่ายเสมือนของระบบเครือข่ายบัญชี 3 มิ ..
15-12-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการะบบมอนิเตอร์เครือข่าย มจพ.วิทยาเขตระยอง จำนวน 1 ระบบ
09-12-2563ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
16-09-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษ ..
12-11-2563ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดรา ..
12-11-2563ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบ ..
10-11-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโปรแกรมออกแบบสารสนเทศด้านวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 ชุด
10-11-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องยิงและตัดด้วยเลเซอร์และเครื่อง CNC 3 แกน จำนวน 1 ชุด
10-11-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องถ่ายทอดสัญญาณแบบไร้สาย เพื่อรองรับการเรียนการสอน 4.0 ..
10-11-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ พร้อมอุปกรณ์เพิ่มระยะสัญญาณภาพ จำนวน 1 ชุด
10-11-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดไมค์ประชุมชนิดดิจิตอล จำนวน 1 ชุด
10-11-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมือวัดไฟฟ้าอเนกประสงค์แบบดิจิตอลชนิดพกพา จำนวน 40 เคร ..
25-11-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 26 เครื่อง
26-10-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับเเต่งผลการวัด (Calibration) เครื่องวัดตัวลูกสำหรับ Plug ..
26-10-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับเเต่งผลการวัด (Calibration) เครื่องวัดตัวลูกสำหรับ Brea ..
26-10-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทดสอบเทียบวัดเครื่องวัดพลังงาน Class 0.5 ใช้กับเครื่องวัดตั ..
26-10-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทดสอบเทียบวัดเครื่องวัดพลังงาน Class 0.5 ใช้กับเครื่องวัดตั ..
02-11-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 8 เครื่อง
27-10-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฉายภาพข้ามศีรษะพร้อมตัวแสดงผลแบบสัมผัส จำนวน 1 ..
27-10-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับจัดการสื่อการเรียนการ ..
27-10-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดควบคุมแขนกลอุตสาหกรรม จำนวน 1ชุด
06-10-2563ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอสร้างอาคารหอพักนักศึกษาศูนย์วิจัยและฝึกอบรมมเกล้าพระนครเ ..
08-09-2563ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาทำความสะอาดอาคารคณะบริหารธุรกิจ (อาคาร 21) จำนวน 1 งาน
28-08-2563ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือวัดสัญญาณทางไฟฟ้าสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 20 เครื่อง
28-08-2563ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52) และอาคารปฏิบั ..
07-08-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 41 ชุด
07-08-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Sun T5120 จำนวน 1 ระบบ
20-07-2563ชุดฉายภาพข้ามศีรษะพร้อมตัวแสดงผลแบบสัมผัส จำวน 1 ชุด
20-07-2563เครื่องมือวัดสัญญาณทางไฟฟ้าสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 20 เครื่อง
18-06-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแผงวงจรสำหรับอุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่าย (Core Switc ..
18-06-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม SolidWorks จำนวน 500 สิทธิ์
05-06-2563ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้อง 52-201-204 เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมชั้นสูง ..
10-04-2563ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ เ ..
10-04-2563ประกาศผู้ชะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ( ..
11-03-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประสิทธิภาพสูง จำนวน 4 เครื่อง
16-03-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานออกแบบและเขียนแบบ จำนว ..
05-03-2563ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดร ..
20-02-2563ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห ..
06-02-2563ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ เ ..
06-02-2563ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ เ ..
17-02-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดทดสอบหาคุณสมบัติของคอนกรีต เหล็กเสริมและวัสดุทางวิศวกรรมโยธา ..
16-01-2563ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อการต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe Creative Cloud จำนวน 1, ..
13-01-2563ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี จำนว ..
07-01-2563ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิทย ..
18-12-2562ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ช ..
17-12-2562ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 เครื่อง
11-12-2562ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับภู ..
29-11-2562ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องมือวัดปฏิบัติการไฟฟ้าสื่อสารสำหรับการข ..
28-11-2562ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ราการ ระบบห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการเร ..
25-11-2562ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา จำนวน 1 งาน
25-11-2562ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องมือวัดปฏิบัติการไฟฟ้าสื่อสารสำหรับการขอใบประกอบวิชา ..
25-11-2562ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ จอภาพแบบปฏิสัมพันธ์ขนาดใหญ่ จำนวน 3 เครื่อง
25-11-2562ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องมือวัดสัญญาณทางไฟฟ้าสำหรับการประลองขั้นสูง จำนวน 20 ..
25-11-2562ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดสาธิตสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครุศาสตร์ไฟฟ้า จำนวน ..
25-11-2562ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรรีโมทคอนโทรล จำนวน 1 เตียง
25-11-2562ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสริรวิทยา จำนวน 1 งาน
25-11-2562ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสริรวิทยา จำนวน 1 งาน
22-11-2562ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้า อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน
22-11-2562ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ราการ ระบบห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน จำน ..
21-11-2562ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดทดลองสำหรับฝึกปฏิบัติทางด้านกลศาสตร์ จำนวน 1 ชุด
21-11-2562ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดทดลองเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ จำนวน 1 ชุด
21-11-2562ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดศึกษาการปฏิบิตการด้านการวัด จัดเก็บ บันทึก และประ ..
06-11-2562ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปร ..
20-09-2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการวงจรอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
06-11-2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย มจพ.กรุงเทพฯ จำนวน 1 ระบบ
06-11-2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
09-08-2562ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักหอสมุดกลาง จำนวน 1 งาน ปีงบปร ..
18-07-2562สำนักหอสมุดกลาง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเ ..
09-07-2562ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรัก ..
10-07-2562ประกาศประกวดราคา ซื้อโครงการชุดแขนกลหุ่นยนต์ที่ทำงานร่วมกับคนได้เพื่องานอุตสาหกรรมแบบอั ..
24-06-2562ประกาศประกวดราคา งานก่อสร้างสนามฟุตซอล จำนวน 1 สนาม (มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี)
08-05-2562ประกาศผู้ชนะ สำนักหอสมุดกลาง โครงการจัดซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศ จำนวน 55 รายการ วงเงิน ..
17-05-2562ประกาศผู้ชนะ สำนักหอสมุดกลาง โครงการจัดซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศ จำนวน 82 รายการ วงเงิน ..
16-05-2562สำนักหอสมุดกลาง ราคากลางโครงการจัดซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศ จำนวน 82 รายการ วงเงิน 199, ..
29-05-2562ประกาศผู้ชนะ สำนักหอสมุดกลาง โครงการจัดซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศ จำนวน 44 รายการ วงเงิน ..
22-04-2562ประกาศผู้ชนะ สำนักหอสมุดกลาง ประกาศราคากลางซื้อหนังสือภาษาไทยเละภาษาต่างประเทศ จำนวน 11 ..
02-05-2562ประกาศผู้ชนะสำนักหอสมุดกลา ประกาศราคากลางหนังสือภาษาต่างประเทศ จำนวน 78 รายการ วงเงิน 1 ..
01-05-2562สำนักหอสมุดกลา ประกาศราคากลางหนังสือภาษาต่างประเทศ จำนวน 78 รายการ วงเงิน 169,004.00 บาท
24-04-2562ประกาศผู้ชนะสำนักหอสมุดกลา ประกาศราคากลางหนังสือภาษาต่างประเทศ จำนวน 31 รายการ วงเงิน 1 ..
22-05-2562ประกาศผู้ชนะสำนักหอสมุดกลาง ราคากลางโครงการหนังสือภาษาต่างประเทศ จำนวน 37 รายการ 135, ..
23-05-2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บข้อมูลเสริม (Disk Shelf) สำหรับเชื่อมต ..
22-05-2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบสำรองและกู้คืนข้อมูล (Veeam Backup Replicatio ..
17-05-2562ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบปฏิบัติการธุรกิจ จำนวน 1 ห้อง
14-03-2562ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการงาน ..
20-12-2561สำนักหอสมุดกลางประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-04-2562ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บข้อมูล ..
24-04-2562ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบสำรองและกู้คื ..
01-04-2562ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงฝ้าเพดานแ ..
06-03-2562ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์เอกสา ..
20-08-256120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขนย้ายคอมพิวเตอร์ 8,025
20-11-2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือภาษาอังกฤษ (จำนวน 59 รายการ)
28-11-2561ประกวดราคาซื้อเครื่องแก็สโครมาโตกราฟแมสสเปกโตรมิเตอร์จำนวน1เครื่อง
22-11-2561ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห ..
07-11-2561ประกาศประกวนราคาซื้อเครื่องวัดอัตราการซึมผ่านของก๊าซบนแผ่นฟิล์ม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประ ..
30-10-2561ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 เครื่อง
18-10-2561ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องวัดความต่างศักดิ์ของผิวอนุภาคและวัดขนาดของอนุภาคระดับนาโนเม ..
29-10-2561ประกวดราคาซื้อ เครื่องเอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์สเปกโทรมิเตอร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการประกว ..
29-10-2561ประกวดราคาซื้อ หม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04-10-2561ประกาศราคากลาง อุปกรณ์สาธิตการผลิตสินค้าระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคา ..
19-09-2561ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อรองรับการเรีย ..
19-08-2015ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตาอบชุบโลหะระบบไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
19-08-2015ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 ชุด
18-08-2015ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและอาคารปฏิบัติการและประลองรวม
11-08-2015รายการ จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
04-08-2015ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 ชุด
29-07-2015รายการ จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
29-07-2015รายการ จ้างเหมาดูแลรักษาและทำความสะอาด มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
27-07-2015ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารอเนกประสงค์และอาคารนวมินทรราชินีด้วยวิธีการทาง ..
26-06-2015ประกาศ มจพ. เรื่อง การจัดจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานปรับปรุงสายไฟฟ้าแรงสูงใต้ดินโดยวิธีคัดเล ..
23-06-2015ประกาศ มจพ. เรื่องการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานปรับปรุงการจราจรและภูมิทัศน์ของมหาลัยโดยวิธี ..
25-06-2015ประกาศ มจพ. เรื่องสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ (รถประจำตำแหน่ง)
02-06-2015ประกาศ มจพ.เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงการจราจรและภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีการท ..
29-05-2015ประกาศ มจพ.เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงสายไฟฟ้าแรงสูงใต้ดิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทร ..
14-05-2015ประกาศ มจพ.เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องวิเคราะห์การคุณสมบั ..
28-04-2015ประกาศ มจพ. เรื่องการจัดจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการฝึกฝีมือพื้นฐาน (ค ..
17-04-2015ประกาศ มจพ. เรื่องประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์รายการลิฟต์โดยสาร ..
09-04-2015ประกาศ มจพ. เรื่องประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ชุดฝึกปฏิบัติการระบบการผล ..
12-03-2015ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์รายการ เครื่องศึกษาการเปลี่ยนแปลงสมบ ..
12-03-2015ประกาศสอบราคาจ้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร 46 จำนวน 1 งาน
05-03-2015ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายห ..
ประกาศขายทอดตลาด
08-07-2564ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ..
28-06-2564ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 4 ..
23-03-2564ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 2 ..
16-03-2564ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 2 ..
20-07-2563ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ขายทอดตลาดครภัณฑ์ชำรุด จำนวน 2, ..
01-07-2563ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 6 ..
26-12-2562ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง