1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)33ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 5 รายการ 9, ..

33ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 5 รายการ 9,998.06 บาท
06 ธันวาคม 3104

33.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 5 รายการ 9,998.06 บาท