1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน



ประกาศ (Announcements)ประกาศแผนการจัดซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ..

ประกาศแผนการจัดซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย มจพ.กรุงเทพฯ จำนวน 1 ระบบ
02 กันยายน 3105

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอประกาศแผนการจัดซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย มจพ. กรุงเทพฯ จำนวน 1 ระบบ