1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ เครื่อง ..

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย จำนวน 1 เครื่อง
21 กันยายน 3106

ติดต่อสอบถามได้ที่

งานพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โทร. 02-555-2000 ต่อ 4247