1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศแผนการต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกม Adobe Cr ..

ประกาศแผนการต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกม Adobe Creative Cloud จำนวน 1,150 ผู้ใช้งาน
13 ธันวาคม 3108

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขอประกาศแผนการต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกม Adobe Creative Cloud จำนวน 1,150 ผู้ใช้งาน