1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงห้องผลิตภัณฑ์เ ..

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงห้องผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและบรรจุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน
09 กันยายน 3108

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงห้องผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและบรรจุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน