1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และเอกสารประกวดราค ..

ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายการ ชุดเครื่องส่งผ่านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตามแนวขวาง (Gigahertz Transverse Electro Magnetic) จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)
18 มกราคม 3110

ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

รายการ ชุดเครื่องส่งผ่านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตามแนวขวาง (Gigahertz Transverse Electro Magnetic)  จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)

งานพัสดุ TGGS