1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศแผนการจัดซื้อระบบสร้างชิ้นงานโลหะแบบสามมิต ..

ประกาศแผนการจัดซื้อระบบสร้างชิ้นงานโลหะแบบสามมิติ จำนวน 1 ระบบ (รอบ2)
16 พฤศจิกายน 3107

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างระบบสร้างชิ้นงานโลหะแบบสามมิติ  จำนวน 1 ระบบ (รอบ2)


งานพัสดุ 
บัณฑิตวิทยาลัยฯสิรินธร ไทย-เยอรมัน
โทร. 2909