1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนเกี่ยวกับเรา (About us)

กองงานพัสดุ
สำนักงานอธิการบดี

ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน

กองงานพัสดุ เป็นหน่วยงานระดับกอง สังกัดสำนักงานอธิการบดี ได้รับความเห็นชอบให้จัดตั้ง ตามมติคณะกรรมการบริหารในคราวประชุม ครั้งที่ 10/2544 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2544 โดยให้เป็น โครงการทดลอง และมีการประเมินผลตามเวลาที่กำหนดก่อนจัดตั้งเป็น กองงานพัสดุ ตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2551 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 มีหน้าที่รับผิดชอบด้านบริหารจัดการพัสดุ เช่น จัดซื้อ จัดจ้าง ตรวจสอบ ควบคุมและจำหน่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2551 โดยจัดรูปแบบองค์กรและการแบ่งกลุ่มงานเป็น 3 งาน ประกอบด้วย

  1. กลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ
  2. กลุ่มงานจัดหา
  3. กลุ่มงานทะเบียนและตรวจสอบพัสดุ

สำนักงานตั้งอยู่อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 10 มีพื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น จำนวน 233.8 ตารางเมตร พื้นที่ใช้สอย แบ่งเป็น

- พื้นที่สำนักงาน 1 ห้อง จำนวน 112.0 ตารางเมตร
- ห้องประชุม 1 ห้อง จำนวน 81.3 ตารางเมตร
- ห้องเก็บเอกสารและพัสดุ 1 ห้อง จำนวน 40.5 ตารางเมตร

 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์

ปรัชญา :
สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย

ปณิธาน :
บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ

วิสัยทัศน์ :
มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

พันธกิจ :
1. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแก่หน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ มีความรวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้
2. ดำเนินการควบคุม จำหน่าย และตรวจสอบพัสดุของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามระเบียบ
3. ให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการพัสดุ

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้งานพัสดุโปร่งใส ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย
2. เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทันกับความต้องการ
3. เพื่อเป็นศูนย์กลางให้ความรู้ความเข้าใจ คำปรึกษาในด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับงานพัสดุ แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์การพัฒนากองงานพัสดุ
1. พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
4. พัฒนากระบวนการทำงานภายในกองงานพัสดุ

อัตลักษณ์ :
จัดหาทุกความต้องการ

 

นโยบายการบริหารงานกองงานพัสดุ

กองงานพัสดุ มีการกำหนดนโยบายการบริหารงานกองงานพัสดุจำแนกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้

ด้านการบริหารและการจัดการ
1. มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน และนโยบายของหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงาน
2. มีการจัดทำแผนปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ในระยะเวลาที่เหมาะสม และมีการติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อรับทราบปัญหาหรืออุปสรรค และนำผลการพิจารณา ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน
3. มีการสื่อสาร/ประสานงานภายในหน่วยงาน โดยการประชุมของแต่ละกลุ่มงาน เพื่อให้เกิดการกระตุ้นให้ดำเนินงานตามแผนที่กำหนด และมีการเวียนแจ้งหนังสือประชาสัมพันธ์ต่างๆ แก่บุคลากร และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เพื่อการสืบค้น

ด้านบุคลากร
1. มีการกำหนดภาระงานของแต่ละบุคคลอย่างชัดเจน โดยให้มีการวิเคราะห์งาน (Job Analysis) คำอธิบายลักษณะงาน (Job Description)
2. มีการพัฒนาบุคลากร โดยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ตามลักษณะงาน เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางานของตนเองให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
3. มีการติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรม เพื่อให้ทราบว่าบุคลากรสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้มาใช้ในการปฏิบัติงานจริง

ด้านการเงินและงบประมาณ
1. มีการจัดทำแผน/ผลการใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ เสนอต่อมหาวิทยาลัยเป็นรายไตรมาส
2. ผู้บริหารมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามแผน

ด้านการบริหารความเสี่ยง
1. มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ทำหน้าที่รับผิดชอบ กำหนดแนวทางการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง กำหนดการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงให้ไปในทิศทางเดียวกัน
3. มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เพื่อใช้ในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงในปีถัดไป

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
1. มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

 

โครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงาน

(แผนภูมิการแบ่งหน่วยงานภายในกองงานพัสดุ และแผนภูมิการบริหาร)

แผนภูมิที่ 1 แผนภูมิโครงสร้างของกองงานพัสดุ


แผนภูมิที่ 2 แผนภูมิการบริหารงาน กองงานพัสดุ

 

แผนภูมิที่ 3แผนภูมิการบริหารงาน และอัตรากำลังกองงานพัสดุ

 

บุคลากร

กองงานพัสดุ มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 16 คน ประกอบด้วย
1. พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 14 คน
2. พนักงานพิเศษ จำนวน   2 คน

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนบุคลากร แยกตามกลุ่มงาน

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานพิเศษ

1

ผู้อำนวยการกองงานพัสดุ 
นางชูติมา                 วัฒนสุทธิ

นักวิชาการพัสดุ

1

 

2

กลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ
นางสาวกฤติกา         วงษ์ไม่น้อย


ผู้ปฏิบัติงานบริหาร


1

 

3

นางปาณิศา              เจริญสมบัติ

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

1

 

4

นางสาวณัฐกานต์     เลิศใต้หล้า

นักวิชาการพัสดุ

1

 

5

นางสาวพรพรรณ      ศรีผดุง

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 

1

6

นางสาวชนิสรา         คุ้มทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

7

กลุ่มงานจัดหา
นางรัตนา                  คล้ายสอน


นักวิชาการพัสดุ


1

 

8

นางสาวธัญญ์นภัส    นิธิพรภูวรัตน์

นักวิชาการพัสดุ

1

 

9

นายธีณพัฒน์            วิยาสิงห์

นักวิชาการพัสดุ

1

 

10

นางสาวพิชามญชุ์     นพวงศ์ ณ อยุธยา

นักวิชาการพัสดุ

1

 

11

นายศิริพงษ์               ธาดาชนะบวร

วิศวกร

 1

12

นางสาวอรยา            รัตนพันธ์

นักวิชาการพัสดุ

1

 

13

กลุ่มงานทะเบียนและตรวจสอบพัสดุ
นางน้ำฝน                 ศรีโพธิ์


นักวิชาการพัสดุ


1

 

14

นางสาวขนิษฐา        พูลโภคัยกุล

นักวิชาการพัสดุ

1

 

15

นางสาวนงนุช          ทองสิงห์คลี 

นักวิชาการพัสดุ

1

 

16

 นายเวทพิชัย          ศรีเพ็ญ

นักวิชาการพัสดุ 

 


 

งบประมาณ

กองงานพัสดุ ได้รับจัดสรรงบประมาณ เพื่อใช้ในการดำเนินงานของหน่วยงาน ดังนี้
1. งบประมาณแผ่นดิน
2. งบประมาณเงินรายได้

ตารางที่ 2 แสดงจำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำแนกตามงบรายจ่าย

หมวดรายจ่าย

เงินงบประมาณแผ่นดิน

เงินรายได้

รวม

1. กองทุนทั่วไป

 

 

 

   1.1 เงินเดือนข้าราชการ

-

-

-

   1.2 เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย

4,958,600

-

4,958,600

   1.3 ค่าตอบแทน
        ค่าอาหารทำการนอกเวลา 


26,600


178,500


205,100

   1.4 ค่าใช้สอย
        ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ      
        ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

        - ค่าจ้างเหมาบริการ


15,000

-

10,000


500

10,000

-


15,500

10,000

10,000

   1.5 ค่าวัสดุ
        ค่าวัสดุสำนักงาน
        ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 
        ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์


50,000 
5,100

15,000


9,000
6,000

6,000


59,000
11,100

21,000

2. กองทุนสินทรัพย์ถาวร

 

 

 

   2.1  ค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

-

-

-

   2.2  ค่าใช้สอย 
         ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 


60,000 


10,000

 
70,000

3. กองทุนพัฒนาบุคลากร

 

 

 

   3.1  ค่าใช้สอย 
         ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนา

 

-

 

15,000

 

15,000

4. กองทุนสำรอง  

 

 

 

   4.1  เงินอุดหนุน

-

15,000

15,000

5. กองทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 

 

 

   5.1 ค่าใช้สอย

-

-

-

   5.2 ค่าวัสดุ

-

-

-

รวมทั้งสิ้น

5,140,300

250,000

5,390,300