1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศแผนการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความมั่นค ..

ประกาศแผนการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยเครือข่าย(Firewall PaloAlto) กทม. รุ่น PA-5050 วิทยาเขตปราจีนบุรี รุ่น PA-3050 และวิทยาเขตระยอง รุ่น PA-3220 จำนวน 1 ระบบ
15 สิงหาคม 3105

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอประกาศแผนการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยปลอดภัยเครือข่าย (Firewall PaloAlto) กทม. รุ่น PA-5050 มหาวิทยาลัยปราจีนบุรีรุ่น PA-3050 และ วิทยาเขตระยองรุ่นPA-3220 จำนวน 1 ระบบ