1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์รายการ ชุดเครื่องตรวจสอบร ..

ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์รายการ ชุดเครื่องตรวจสอบรอยร้าวในวัสดุด้วยเทคนิคคลื่นเสียงความถี่สูงอัลตร้าโซนิคแบบจัดเรียงเฟส 1 ชุด
26 สิงหาคม 3108

ติดต่อสอบถามได้ที่งานพัสดุ บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย - เยอรมัน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเบอร์โทร 02-555-2000 ต่อ 2909

E-mail >>  ploychanok.p@tggs.kmutnb.ac.th หรือ tanaporn.p@tggs.kmutnb.ac.th