1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการ โครงการงานปรับป ..

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการ โครงการงานปรับปรุงผนังภายนอกอาคารคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน
16 สิงหาคม 3109

หากมีข้อสงสัยติดต่องานพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม โทร. 037-217339