1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์รายการหุ่นยนต์เชื ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์รายการหุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรมสำหรับงานเชื่อมอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด
08 กุมภาพันธ์ 3107

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์รายการหุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรมสำหรับงานเชื่อมอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด