1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ปรับปรุงห้องฝ ..

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ปรับปรุงห้องฝึกอบรมอาคารปฏิบัติการและประลองรวม ห้อง M06-M07 จำนวน 1 งาน
01 เมษายน 3110

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ  ปรับปรุงห้องฝึกอบรมอาคารปฏิบัติการและประลองรวม ห้อง M06-M07  จำนวน 1 งาน

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พัสดุสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  หรือ โทร.0-2555-2000 ต่อ 3254,3255