1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงพื้นห้องพักอาจา ..

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงพื้นห้องพักอาจารย์ฯ โดยวิธีตกลงราคา
22 สิงหาคม 3103

-