1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์รายการ คอมพิวเตอร์ ..

ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์รายการ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 4 เครื่อง
27 มีนาคม 3104

ติดต่อสอบถามได้ที่ หน่วยพัสดุ สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

โทร 0-2555-2000ต่อ 3255 , 3254

โทรสาร 0-2585-7360