1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ชุดวัดสัญญาณทางไฟฟ้าความถี่สูง จำนวน 1 ชุด

ชุดวัดสัญญาณทางไฟฟ้าความถี่สูง จำนวน 1 ชุด
07 สิงหาคม 3109

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส