1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติ ..

ประกาศผู้ชะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี (ครั้งที่ 2) จำนวน 16 รายการ
10 เมษายน 3106

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขอประกาศผู้เสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี (ครั้งที่ 2) จำนวน 16 รายการ