1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างต่อลิขสิทธิ์การใ ..

ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างต่อลิขสิทธิ์การใช้งาน Microsoft Campus License จำนวน 1 ระบบ
29 มิถุนายน 3109

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขอประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างต่อลิขสิทธิ์การใช้งาน Microsoft Campus License จำนวน 1 ระบบ