1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศราคากลางงานปรับปรุงห้องควบคุมระบบปฏิบัติกา ..

ประกาศราคากลางงานปรับปรุงห้องควบคุมระบบปฏิบัติการสารสนเทศ จำนวน 1 งาน
12 ตุลาคม 3108

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขต มจพ.ปราจีนบุรี  ขอประกาศราคากลาง งานปรับปรุงห้องควบคุมระบบปฏิบัติการสารสนเทศ จำนวน 1 งาน