1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)เรื่อง ประกวดราคคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งาน ..

เรื่อง ประกวดราคคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารอเนกประสงค์ และอาคารนวมินทรราชินี (เพิ่มเติม)
04 สิงหาคม 2559

สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์หมายเลข 0-2555-2000 ต่อ 1418,1413

กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี