1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนแ ..

ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนแบบผู้เรียนมีส่วนร่วม จำนวน 11 ชุด วิทยาลัยนานาชาติ
20 มกราคม 3108

-