1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศแผนการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Radius กทม. ว ..

ประกาศแผนการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Radius กทม. วิทยาเขตปราจีนบุรี และวิทยาเขตระยอง จำนวน 1 งาน
20 มิถุนายน 3108

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขอประกาศแผนการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Radius กทม. วิทยาเขตปราจีนบุรี และวิทยาเขตระยอง จำนวน 1 งาน