1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการปร ..

ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการประมวลผลทางด้านกราฟิกและการเขียนโปรแกรม
24 สิงหาคม 3106

ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการประมวลผลทางด้านกราฟิกและการเขียนโปรแกรม