1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคางานจ้างก่อสร้า ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคางานจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการห้องเรียนเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีมาตรฐาน (ห้อง 307-309) ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม) จำนวน 1 งาน
21 ธันวาคม 3106

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคางานจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการห้องเรียนเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีมาตรฐาน(ห้อง 307-309) ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม) จำนวน 1 งาน

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พัสดุสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  หรือ โทร.0-2555-2000 ต่อ 3254-3255