1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 9 ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 98 รายการ
30 พฤศจิกายน 3104

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 98 รายการ