1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศเเผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างดำเนินการ ..

ประกาศเเผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างดำเนินการ Payload ขึ้นสู่อวกาศ จำนวน ๑ งาน
15 พฤศจิกายน 3108

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างดำเนินการ Payload ขึ้นสู่อวกาศ จำนวน ๑ งาน