1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องทำความสะอาด มจพ ..

ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องทำความสะอาด มจพ.วิทยาเขตระยอง ประจำปี 61
12 กันยายน 3103

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ลงวันที่  12 กันยายน 2560

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 นางสาวดลทิชา เดชาปัญญาสถิต นักวิชาการพัสดุ เบอร์ติดต่อ 038-627000 ต่อ 1103

ลำดับที่

ชื่อโครงการ

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)

1.

 

เหมาดูแลรักษาความสะอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

205,904.80

 

09/2560