1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)-ร่าง- ประกาศ ขอบเขตงาน โครงการปรับปรุงห้องเรียน ..

-ร่าง- ประกาศ ขอบเขตงาน โครงการปรับปรุงห้องเรียน ห้องสอบวิทยานิพนธ์ ห้องประชุม/สัมมนาบัณฑิตวิทยาลัย
25 กรกฎาคม 2559

ผู้สนใจติดต่อสอบถามที่ได้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ชั้น 12  อาคารนวมินทรราชินี งานพัสดุ สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โทร. 02 555 2412