1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศแผนการจัดซื้อระบบป้องกันผู้บุกรุกและรักษาค ..

ประกาศแผนการจัดซื้อระบบป้องกันผู้บุกรุกและรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย (Firewall) จำนวน 2 ระบบ
04 พฤศจิกายน 3106

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขอ ประกาศแผนการจัดซื้อระบบป้องกันผู้บุกรุกและรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (Firewall) จำนวน 2 ระบบ