1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเ ..

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 ชุด
19 สิงหาคม 2558