1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการภาควิช ..

ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม 1 จำนวน 1 ชุด และ ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม 2 จำนวน 1 ชุด
23 ธันวาคม 3105

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม 1 จำนวน 1 ชุด และ ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม 2 จำนวน 1 ชุด