1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างคอมพิวเตอร์แท็บ ..

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสำหรับประมวลข้อมูลระบบปฏิบัติการ android แบบที่ 2 จำนวน 40 เครื่อง
17 สิงหาคม 3108

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน มจพ. หรือโทร. 0-2555-2000 ต่อ 2273