1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัตการคอมพิวเตอร์แ ..

ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัตการคอมพิวเตอร์แมคอินทอช จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2)
23 พฤษภาคม 3109

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานพัสดุ คณะเทคโนโลีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี โทร. 0 3721 7340 ต่อ 7012