1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ประจำศูนย์ประสาน ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ประจำศูนย์ประสานงาน EEC ภาคตะวันออก จำนวน 6 ชุด (ครั้งที่ 2)
05 มกราคม 3108

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ประจำศูนย์ประสานงาน EEC ภาคตะวันออก จำนวน 6 ชุด (ครั้งที่ 2)