1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ร่าง TOR ครุภัณฑ์เครื่องวิดีโอโปรเจคเตอร์สำหรับห ..

ร่าง TOR ครุภัณฑ์เครื่องวิดีโอโปรเจคเตอร์สำหรับห้องเรียน ขนาดไม่น้อยกว่า 5,000 Ansi Lumens จำนวน 2 เครื่อง
30 กันยายน 3108

ร่าง TOR ครุภัณฑ์เครื่องวิดีโอโปรเจคเตอร์สำหรับห้องเรียน ขนาดไม่น้อยกว่า 5,000 Ansi Lumens จำนวน 2 เครื่อง

ติดต่อสอบถาม งานพัสดุ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มจพ. โทร.0-2555-2000 ต่อ 6802