1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศร่าง TOR รายการชุดทดลองโปรแกรมเมเบิลคอนโทร ..

ประกาศร่าง TOR รายการชุดทดลองโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ จำนวน 36 ชุด
13 กุมภาพันธ์ 3109

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม โทร. 7014