1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบแท็ปเล็ ..

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบแท็ปเล็ต จำนวน 14 เครื่อง แบะพกพา จำนวน 5 เครื่อง
15 พฤษภาคม 3104

ติดต่อสอบถามได้ที่งานพัสดุ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-2555-2000 ต่อ 2206