1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตัดหญ้า ดูแลสวนหย่อมและต ..

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตัดหญ้า ดูแลสวนหย่อมและตัดแต่งต้นไม้ รอบ มจพ.วิทยาเขตระยอง (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66)
05 กันยายน 3108

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

งานพัสดุ กองงาน วิทยาเขตระยอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง 
หมายเลขโทรศัพท์  0 3862 7000  ต่อ 5103