1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศราคากลาง สอบราคาจ้างเหมาดูแลรักษาและทำความ ..

ประกาศราคากลาง สอบราคาจ้างเหมาดูแลรักษาและทำความสะอาดอาคารคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 งาน (ประจำปีงบประมาณ 2561)
10 สิงหาคม 3103

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ สำนักงานคณบดี 
ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์หมายเลข 0 2555 2000 ต่อ 1145 , 0 3862 7000 , 06 2328 9722 ในวันและเวลาราชการ