1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเซลล์เช ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเซลล์เชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนแบบอนุกรม จำนวน 1 ชุด
25 สิงหาคม 3108

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเซลล์เชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนแบบอนุกรม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


โปรดดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่างนี้