1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศเชิญชวน เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่ ..

ประกาศเชิญชวน เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องระบบปฏิบัติการการเงิน จำนวน 62 เครื่อง
30 มกราคม 3104

ประกาศเชิญชวน จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องระบบปฏิบัติการการเงิน จำนวน 62 เครื่อง


สอบถามขอมูลเพิ่มเติมได้ที่ 038-627000 ต่อ 5510 คุณ วรภร โจแฮนสัน (ปุ๊)