1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร ..

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและอาคารปฏิบัติการและประลองรวม
18 สิงหาคม 2558

ืีีีัผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ หน่วยพัสดุสำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52) ตั้งแต่วันที่18 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.00 น.ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์www.gprocurement.go.th,www.kmutnb.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข0-2555-2000 ต่อ 3255 ในวันและเวลาราชการ