1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบอกรับเป็นสมาชิกฐานข้ ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบอกรับเป็นสมาชิกฐานข้อมูล(จำนวน 3 ฐาน) และวารสารภาษาต่างประเทษอิเล็กทรอนิกส์ (จำนวน 10 ชื่อ) จำนวน 1 ชุด (สำนักหอสมุดกลาง)
17 มีนาคม 3108

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบอกรับเป็นสมาชิกฐานข้อมูล(จำนวน 3 ฐาน) และวารสารภาษาต่างประเทษอิเล็กทรอนิกส์ (จำนวน 10 ชื่อ) จำนวน 1 ชุด


สำนักหอสมุดกลาง
นายจิรายุ งามพจนวงศ์
โทร 02 555 2104