1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ..

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การจัดจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างงานปรับภูมิทัศน์ มจพ.วิทยาเขตระยอง ขั้นที่ 2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
21 มกราคม 3106

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การจัดจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างงานปรับภูมิทัศน์ มจพ.วิทยาเขตระยอง ขั้นที่ 2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป