1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดฝึกปฏิบัติการระบบการเ ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดฝึกปฏิบัติการระบบการเชื่อมต่อและการวิเคราะห์ภายในองค์กร จำนวน 1 ชุด
08 มีนาคม 3108

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดฝึกปฏิบัติการระบบการเชื่อมต่อและการวิเคราะห์ภายในองค์กร จำนวน 1 ชุด