1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 40 ปี ..

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 40 ปี มจพ. งานบริการสุขภาพ อาคารยิมเนเซียม และอาการปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15 สิงหาคม 3103

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคา ได้ที่กลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ
กองกิจการนักศึกษา ชั้น 5 อาคาร 40 ปี มจพ.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ระหว่างวันที่ 15 - 25 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น.
หรือโทรสอบถาม 0-2555-2000 ต่อ 1127