1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศร่าง TOR จ้างเหมาตัดหญ้า ดูแลสวนหย่อมและตั ..

ประกาศร่าง TOR จ้างเหมาตัดหญ้า ดูแลสวนหย่อมและตัดแต่งต้นไม้ รอบ มจพ.วิทยาเขตระยอง จำนวน 1 งาน (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.65- 30 ก.ย.66)
20 กรกฎาคม 3108

ประกาศร่าง TOR จ้างเหมาตัดหญ้า ดูแลสวนหย่อมและตัดแต่งต้นไม้ รอบ มจพ.วิทยาเขตระยอง จำนวน 1 งาน (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.65- 30 ก.ย.66)