1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศราคากลาง สำนักหอสมุดกลาง โครงการซื้อหนังสื ..

ประกาศราคากลาง สำนักหอสมุดกลาง โครงการซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศและภาษาไทย จำนวน 81 รายการ วงเงิน 156,430.75 บาท
26 เมษายน 3105

ประกาศราคากลาง สำนักหอสมุดกลาง โครงการซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศและภาษาไทย จำนวน 81 รายการ วงเงิน 156,430.75 บาท