1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศ TOR ชุดควบคุมการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์เชื้อเพ ..

ประกาศ TOR ชุดควบคุมการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์เชื้อเพลิงความแม่นยำสูงในงานยานยนต์ไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด
19 กรกฎาคม 3109

ประกาศ TOR ชุดควบคุมการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์เชื้อเพลิงความแม่นยำสูงในงานยานยนต์ไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด